Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost

Preferencyjna sprzedaż węgla – Jak kupić
węgiel od Miasta i Gminy Zawichost? – Zapoznaj
się z procedurą


Jak kupić preferencyjnie węgiel od Miasta i Gminy Zawichost?

Chcesz kupić na preferencyjnych zasadach węgiel do Miasta i Gminy Zawichost? Możesz złożyć wniosek. Sprawdź jak to zrobić.
Kto i kiedy może złożyć wniosek?

wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Zawichost, jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna

Dz. U z 2022 r. poz. 2236


Wymagane dokumenty
Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

imię i nazwisko,
adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla, adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla, asortyment (węgiel orzech lub ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe, przy czym ekogroszek sprzedajemy na pełne palety po 750 kilogramów).
Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
Wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.


Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:

przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@zawichost.pl (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl),
przesłać przez EPUAP: /kkbi77t025/skrytka
przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost

osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. nr 17 (II piętro)
wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku zostaniesz wezwany(a) do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego.
Termin realizacji

Niezwłocznie
Opłaty

Wniosek złożysz bezpłatnie.
Koszt węgla to 1999 zł brutto za tonę.
Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości wskazanej przez Urząd Miasta i Gminy Zawichost.
Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu. Uwaga! Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe Twoje zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.

Jak możesz zapłacić?

Przelewem na konto:
33 9429 0004 2001 0100 1531 0001
Odbiór przez pełnomocnika:

Jeśli chcesz odebrać węgiel z placu przy pomocy wynajętego środka transportu to do powyższych kosztów dojdzie koszt pełnomocnictwa dla kierowcy do odbioru węgla w Twoim imieniu w wysokości 17 zł.

Kosztu tego nie poniesiesz jeśli kierowcą jest bliska Ci osoba np. współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

Opłaty za udzielenie pełnomocnictwa dokonaj na konto nr:
33 9429 0004 2001 0100 1531 0001

UWAGA!
Nie dokonuj przelewów dopóki nie przekażemy Ci informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Wydrukuj potwierdzenia dokonania przelewów i weź je ze sobą lub przekaż je kierowcy wraz z pełnomocnictwem. Możesz je również przesłać na nasz adres e-mail: urzad@zawichost.pl
Jeśli zdecydujesz się na przelew – termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Telefon kontaktowy

158364115 wew. 27

E-mail

urzad@zawichost.pl

Osoba kontaktowa

Ilona Bednarska

Informacje dodatkowe

Co nastąpi po złożeniu wniosku

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.
Jakie czynności podejmiemy w celu rozpatrzenia wniosku:

Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy,
Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,
Dokonamy sprawdzenia wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Miasta i Gminy Zawichost.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację pracownicy skontaktują się z Tobą celem umówienia terminu dostawy/odbioru węgla oraz rodzaju płatności za węgiel.

Jeśli we wniosku będą błędy wezwiemy Cię do ich poprawienia.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla wyślemy Ci stosowną informację mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawichost reprezentowana przez Burmistrza Zawichostu, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, 15 8364115, e-mail: urząd@zawichost.pl .
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@zawichost.pl .
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2236) w celu obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.

5.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. przyznania dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


WNIOSEK DO POBRANIA
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-07 08:33:36.
Data wprowadzenia: 2022-11-07 08:33:36
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki