Za 2022 rok

Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:21:48.
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:22:00.
Zarządzenie nr 3/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jed

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:22:14.
Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:22:31.
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:22:56.
Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:23:10.
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielownego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn.:"Najbardziej Odporna Gmina "

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:23:21.
Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:23:32.
Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji i potwierdzenia danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone i dotowane przez Gminę Zawichost oraz organizacji nadzoru w tym zakresie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:23:42 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumnetów do publikacji przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-14 12:54:20 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do załatwiania indywidualnych spraw dot. dodatku osłonowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:05:10 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku oraz na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2022 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:05:27 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:05:45 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:06:26 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:06:44 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-01-20 20:36:12 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:06:57 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:07:12 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:07:23 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 11:23:59 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 12:39:16 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-02-03 12:39:40 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:56:05 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie MiG Zawichost 2022 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:57:11 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 18.06 2020

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:59:00 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-03 14:00:40 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:53:54.
Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-03 14:02:53 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:53:04 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:54:14 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:55:17 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistra Zawichostu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-02 14:26:45 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Zawichostu
 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlano-montażowych wyszczególnionych w Fakturze VAT nr 1/12/2021 z dnia 06.12.2021r. oraz o Fakturze VAT nr 2/12.2021 z dnia 16.12.2021r. wystawionych przez Firmę Usługową SANDLINE GROUP z siedzibą w Sandomierzu, ul. Topolowa 6

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-09 09:21:58 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:56:05 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:59:46 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 20

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:00:07 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środkówFunduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn.:

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:00:19 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn.: "Rosnąca Odporność"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:00:39 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn.:

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:00:55 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:01:14 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:02:15 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:06:38 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:06:52 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:07:12 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:07:35 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:07:50 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:08:05 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-18 12:31:10 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przeznania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z d

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-18 12:31:30 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawie w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-03-18 14:21:35 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienie pracowników OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawach jednarazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:39:28 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wygaśnięcia mandatu funkcji Sołtysa Sołectwa Linów - Kolonia i zarządzenia ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:39:41 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:39:52 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:40:03 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:40:15 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Zawichost, rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Załączniki do Zarządzenia nr 55

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:40:26 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierowniak ZGKiM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:40:41 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Wójcikowi - p.o. Kierownika ZGKiM w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-05 10:40:55 | Data modyfikacji: 2022-03-03 14:03:53.
Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-08 08:21:09 | Data modyfikacji: 2022-04-08 08:33:25.
Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-08 08:21:20 | Data modyfikacji: 2022-04-08 08:32:32.
Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planów finansowych rachónków wydzielonych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-08 08:21:36 | Data modyfikacji: 2022-04-08 08:31:14.
Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-08 08:21:46 | Data modyfikacji: 2022-04-08 11:35:31.
Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSiP w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-08 08:22:02 | Data modyfikacji: 2022-04-08 11:35:31.
Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:26:50 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:32:30.
Zarządzenie nr 64/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:27:02 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:27:32.
Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:28:19 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:27:32.
Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:28:36 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:27:32.
Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:29:01 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:27:32.
Zarządzenie nr 68/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:29:35 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:27:32.
Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSiP w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-21 10:03:46 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:27:32.
Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:30:02 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:30:19 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:30:34 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 73/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:31:09 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:31:24 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:42:26 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-04-27 08:42:40 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:23:40 | Data modyfikacji: 2022-04-27 08:38:02.
Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:24:30 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:29:16.
Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.: " Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:24:58 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:29:16.
Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na tere

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:25:13 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:29:16.
Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjanych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:25:28 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:29:16.
Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:25:43 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:29:16.
Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:25:57 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:29:16.
Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:26:17 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:29:16.
Zarządzenie nr 85/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSiP w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:26:30 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:21:19 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 87/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:21:33 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:22:04 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:22:46 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku wydzielonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora" za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:22:58 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

Zarządzenie Nr 91A/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr7/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkur

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:23:12 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:23:25 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:23:40 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:24:00 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:24:33 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:24:49 | Data modyfikacji: 2022-05-10 12:37:58.
Zarządzenie nr 97/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zawichost na rok 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:25:02 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-31 10:25:14 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-09 12:09:00 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - komórki przy ul. Askenaego w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-09 12:13:22 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-09 12:13:35 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw dla Pani Joanny Majewskiej, Sekretarza Gminy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-09 12:16:19 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 103/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-09 12:16:31 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 104/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK w Zawichoście za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-09 12:16:43 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 105/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie Gmny Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-06-09 12:16:55 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Zawichostu

zmieniające Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Zawichostu z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budzetowych i jednostek budżetowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:55:30 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 107/2022 Burmistrza Zawichostu

zmieniającr Zarządzenie nr 243/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:55:42 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 108/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:55:55 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 109/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:56:06 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 110/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:56:17 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 111/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn.: "Najbardziej o

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:56:37 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 112/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia mr 37/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn. Rosnąca odporno

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:56:51 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 113/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 20

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:57:03 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 114/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie nieodpłatnego przekazania ciągnika rolniczego wraz z dedykowanym do niego osprzętem tj. przyczepą rolniczą, wozem asenizacyjnym, rozsiewaczem i rozdrabniaczem

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:57:16 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 115/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Justyny Stępień

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:57:30 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 116/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:57:44 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 117/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:57:56 | Data modyfikacji: 2022-06-10 09:08:57.
Zarządzenie nr 118/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:58:07 | Data modyfikacji: 2022-07-06 13:48:16.
Zarządzenie nr 119/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:58:56 | Data modyfikacji: 2022-07-06 13:48:16.
Zarządzenie nr 120/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:59:08 | Data modyfikacji: 2022-07-06 13:48:16.
Zarządzenie nr 121/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2022 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-07 07:22:36 | Data modyfikacji: 2022-07-06 13:48:16.
Zarządzenie nr 122/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie rozliczenia środków na realizację zadania polegająca na zorganizowaniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla cudzoziemców z Ukrainy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-13 10:04:01 | Data modyfikacji: 2022-07-06 13:48:16.
Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichos na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:41:37 | Data modyfikacji: 2022-07-28 08:42:57.
Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:44:26 | Data modyfikacji: 2022-07-28 08:42:57.
Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:46:02 | Data modyfikacji: 2022-07-28 08:42:57.
Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:47:11 | Data modyfikacji: 2022-07-28 08:42:57.
Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do sprawe szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:47:59 | Data modyfikacji: 2022-10-17 19:26:51.
Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ustalenia Regulaminu wydarzenia Święto Plonów - Zawichost 2022.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:48:26 | Data modyfikacji: 2022-10-17 19:26:51.
Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego inwestycji pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:49:03 | Data modyfikacji: 2022-10-17 19:26:51.
Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Zawichostu
 ws zmian w budżecie na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:49:35 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:35:12.
Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Zawichostu
 ws zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na rok 2022.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:50:40 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:37:14.
Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 08:54:42 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 09:40:11 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Rekruacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 11:27:45 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 135/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-03 11:28:32 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 136/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-03 11:28:44 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 137/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn. Najbardziej odp

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-03 11:28:55 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 138/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. oszacowania strat zalania pomieszczeń parteru w budynku Ośroska Zdrowia w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:36:22 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Zawichoście do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:36:40 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:36:53 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 141/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:37:06 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 142/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:37:18 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 143/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:37:30 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 144/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2022 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

Załączniki do zarządzenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:37:43 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 145/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:38:01 | Data modyfikacji: 2022-07-28 09:39:04.
Zarządzenie nr 146/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego inwestycji pn. " Wymiania dachu na budynku Dziennego Domu Senior + w Linowie" w której wykonawcą była firma Rzemieślniczy Zakład Blacharsko Budowlany Zbigniew Sajur z siedzibą w Sandomierzu ul. W

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 08:38:14 | Data modyfikacji: 2022-08-30 08:38:33.
Zarządzenie nr 147/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-02 11:57:06 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:03:28.
Zarządzenie nr 148/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-02 11:57:23 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:04:03.
Zarządzenie nr 149/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-02 11:57:35 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:04:03.
Zarządzenie nr 150/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-02 11:57:50 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:04:03.
Zarządzenie nr 151/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - nielegalne składowisko śmieci

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-02 11:58:06 | Data modyfikacji: 2022-09-02 11:59:56.
Zarządzenie nr 152/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Zawichostu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-02 11:58:19 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:04:42.
Zarządzenie nr 153/2022 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - nielegalne składowisko śmieci

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-02 11:58:35 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 154/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw dla Pani Eweliny Ury-Kamińskiej Zastępcy Burmistrza

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:17:41 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 155/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:17:55 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 156/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:18:08 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 157/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót instalacyjno-montażowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:18:28 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 158/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru Ośrodka Zdrowia w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:18:40 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 159/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:18:51 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 160/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:19:03 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 161/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:19:17 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:05:23.
Zarządzenie nr 162/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:19:32 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:19:54.
Zarządzenie nr 163/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:19:49 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:19:54.
Zarządzenie nr 164/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:20:00 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:19:54.
Zarządzenie nr 165/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:20:10 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:19:54.
Zarządzenie nr 166/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Zawichoście do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:20:21 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:19:54.
Zarządzenie nr 167/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:20:35 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:19:54.
Zarządzenie nr 168/2022 Burmistrza Zawichostu

zmianiające zarządzenie nr 16a/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:20:46 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 169/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:20:58 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 170/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:21:10 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 171/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 37/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 pochodzących z nagrody w konkursie pn: Rosnąca Odporność"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:21:23 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 172/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:21:37 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 173/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:21:58 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 174/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gm

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:22:16 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 175/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansownie inwestycjipn: Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:22:34 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 176/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansownie inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Mi

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:22:46 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 177/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków weglowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:22:56 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 178/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:23:09 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 179/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Zawichoście do prowadzenia wywiadów środowiskowych w sprawie dotyczącej wypłaty dodatku węglowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:23:20 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 180/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru częściowego inwestycji "Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:23:50 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 181/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru częściowego inwestycji "Budowa boiska z urządzaniami sportowymi.. Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:24:03 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 182/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-09-29 12:24:29 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 183/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:17:23 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 184/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:17:34 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 185/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:17:46 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 186/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:17:58 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 187/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:18:10 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 188/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:18:22 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 189/2022 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji i potwierdzenia danych wprowadzonych do SIO przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone i dotowane przez Gmine Zawichost oraz organizacji nadzoru w tym zakresie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:18:33 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 190/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wsparcia państwa gospodarza i powołania pełnomocnika Burmistrza Zawichost w zakresie wsprarcia - gospodarza (HNS)

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:19:14 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 191/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zwolnienia z obowiązku służby przygotowawczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-05 11:19:35 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 192/2022 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-13 07:39:02 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 193/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-13 07:39:19 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 194/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-13 07:40:02 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 195/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-13 07:40:21 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 196/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-13 07:40:35 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 197/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:28:30 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 198/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:28:45 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 199/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:04:57 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 200/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:05:11 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 201/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:05:34 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 202/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn: "Rosnąca Odporno

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:05:50 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 203/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany zarządzenia nr 177/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowanego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:06:02 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 204/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infras

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:08:25 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 205/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów-Linów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:08:39 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 206/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:08:50 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 207/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:09:02 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 208/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:09:13 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 209/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:09:23 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 210/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:09:33 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 211/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:09:43 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 212/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:09:56 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 213/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:10:07 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 214/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użytecznaw zamian nieściągalnej grzywny w 2023 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-02 08:10:18 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 215/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:00:37 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 216/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:00:53 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 217/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:01:08 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 218/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:01:20 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 219/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograczonym na sprzedaż nieruchomości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:01:36 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 220/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powierzenia zadania sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:49:09 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 221/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego Budowa boiska szkolnego w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:49:28 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 222/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2023-2035

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:49:39 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 223/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:49:51 | Data modyfikacji: 2022-09-29 13:23:21.
Zarządzenie nr 224/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:50:02 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 225/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:51:41 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 226/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:51:53 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 227/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:52:04 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 228/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:52:16 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 229/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:52:26 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 230/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:52:37 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 231/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-25 09:41:38 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 232/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-25 09:41:53 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 233/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-25 09:42:14 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 234/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-25 09:42:33 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 235/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-11-25 09:42:50 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 236/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 12:52:47 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 237/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 12:53:03 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 238/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 12:53:16 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 239/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 12:53:30 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 240/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 12:53:42 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 241/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 12:53:55 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 242/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Zawichoście do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:47:27 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 243/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:47:42 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 244/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:47:58 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 245/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:48:11 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 246/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:48:25 | Data modyfikacji: 2022-11-22 10:51:21.
Zarządzenie nr 247/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia przeglądu stanu drogi gminnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:48:36 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 248/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:49:17 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 249/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:49:29 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 250/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:49:40 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 251/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-12-15 13:49:51 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 252/2022 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:32:29 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 253/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:34:28 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 254/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:34:41 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 255/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:35:12 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 256/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawich

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:35:24 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 257/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:35:36 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 258/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:35:47 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 259/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:36:00 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 260/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:36:10 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 261/2022 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:36:28 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 262/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:36:43 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 263/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:36:55 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 264/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:37:09 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 265/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:37:29 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 266/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:37:40 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 267/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:08:21 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 268/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:08:37 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 269/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszy Pomocy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:08:48 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 270/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót instalacyjno-montażowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:09:02 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 271/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:09:15 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 272/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:09:35 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 273/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:09:46 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 274/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:09:58 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 275/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichostu w sprawoe dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:10:11 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 276/2022 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2023 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:10:23 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Zarządzenie nr 277/2022 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:10:34 | Data modyfikacji: 2022-12-15 13:48:54.
Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:10:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki