Za 2020 rok

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:32:35 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:36:27.
Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:32:49 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:37:15.
Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jed

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:02 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:38:00.
Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:07 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:38:32.
Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:10 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:39:18.
Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw dla Pani Katarzyny Zioło, Zastępcy Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:13 | Data modyfikacji: 2020-01-31 11:57:57.
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Zawichostu

w srpawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Zawichostu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:09:45 | Data modyfikacji: 2020-01-31 11:59:41.
Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:09:53 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:40:17.
Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:09:59 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:41:16.
Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wygaśnięcia mandatu funkcji Sołtysa Sołectwa Linów i zarządzenia ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:05 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:42:03.
Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacujnego i postepowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:10 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:47:55.
Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:20 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:48:20.
Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w UMiG Zawichost w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:25 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:19:06.
Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:31 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:20:41.
Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:36 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:23:26.
Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:39 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:00:36.
Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:45 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:25:07.
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:52 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:08:26.
Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:57 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:25:44.
Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:24:05 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:11:01.
Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 208/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:11:15 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:11:15.
Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:11:20 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:11:40.
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Zawichost.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:11:25 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:10:22.
Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 i upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:11:52 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:15:01.
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:11:56 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:12:56.
Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:12:01 | Data modyfikacji: 2020-02-24 10:13:17.
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczeych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:12:07 | Data modyfikacji: 2020-02-24 10:12:37.
Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:08 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:13:42.
Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprawadzenia Regulaminu rekrutacji dla projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:12 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:12:22.
Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:19 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:18:47.
Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych dla projektu pn

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:25 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:18:47.
Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Zespołu Projektowego dla projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:38 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:19:50.
Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:43 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:21:14.
Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:47 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:21:54.
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:52 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:22:44.
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:57 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:23:46.
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:03 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:25:19.
Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:09 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:26:28.
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:14 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:27:05.
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:19 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:27:58.
Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:12 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:29:26.
Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:19 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:30:35.
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:24 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:31:20.
Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:29 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:32:12.
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Zawichost, rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:36 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:49:10.
Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 i wywołaniej nim choroby zakaźnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:42 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:49:43.
Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:37 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:21:28.
Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:44 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:22:37.
Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:50 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:23:14.
Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:56 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:23:54.
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:18:02 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:25:06.
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:18:08 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:27:30.
Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścia budynku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:50:52 | Data modyfikacji: 2020-05-04 08:52:40.
Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:50:57 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:34:45.
Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:51:02 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:43:52.
Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej oraz rotacyjnego systemu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:51:07 | Data modyfikacji: 2020-03-30 14:52:35.
Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-31 14:17:42 | Data modyfikacji: 2020-03-31 14:19:18.
Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:12:43 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:13:56.
Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:12:48 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:14:41.
Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:12:54 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:15:34.
Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:13:03 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:49:56.
Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:03 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:51:12.
Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:08 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:53:45.
Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:12 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:54:47.
Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szaczowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:20 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:48:08.
Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:26 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:41:18.
Zarządzenie nr 67a/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:41:54 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:43:31.
Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia " Księgi Polityk i Zasad Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w ramach projektu pn. " Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:31 | Data modyfikacji: 2020-05-04 08:59:08.
Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 09:00:25 | Data modyfikacji: 2020-05-04 09:02:17.
Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:18:25 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:42:26.
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 09:00:40 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:29:27 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:29:50 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:17:28 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:17:41 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścią budynku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:17:54 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:13 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:55:06.
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw uzależnień

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:28 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:56:21.
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Zawichostu

w srprawi zmian w składzie Gminnej Komisji Profiliktakyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:40 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:58:06.
Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawi ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:54 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:59:44.
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:19:10 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:01:05.
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:19:24 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:03:33.
Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:19:35 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:11:55.
Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:22:17 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:13:14.
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia raportu Gminy Zawichost za rok 2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:22:34 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:16:47.
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:02 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:24:54.
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:18 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:26:45.
Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:29 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:28:34.
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:43 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:30:59.
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym, dla których organem jest Gmina Zawichost, sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach realizacji Programu "Zdala szkoła"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:40:12 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:30:59.
Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:41:52 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:03:46 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:03:57 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:04:09 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:04:19 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia pracownika UMiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:54:09 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:54:21 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:55:14 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:20:06 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:01 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:24 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:40 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:50 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:59 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:22:09 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:23:28 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:23:52 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:24:02 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:24:12 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:42:55 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:43:42 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie rekrutacji Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:43:53 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:44:05 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:44:16 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 114/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:44:27 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 115/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:44:37 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 116/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:44:49 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 117/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie rekrutacji Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:45:00 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:45:10 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:45:21 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 120/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:45:31 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:45:42 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:45:52 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:46:02 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:46:15 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 125/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:46:25 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 126/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-19 11:22:18 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 127/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-19 11:22:45 | Data modyfikacji: 2020-07-31 13:43:18.
Zarządzenie nr 128/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Święta Plonów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-14 10:32:09 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 129/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Zasad zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-10 dla projektu "Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:32:16 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 130/2020 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:28:30 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 131/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:28:40 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 132/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:17:07 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 133/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:17:18 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 134/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:17:28 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 135/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:17:39 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 136/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za I półrocze 2020 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

załączniki do zarządzenia nr 136/2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:17:51 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 137/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miesjca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:18:02 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 138/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:56:40 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 139/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:56:51 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 140/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: p.n. Adaptacja sali przedszkolnej na klub malucha

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:57:03 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:57:17 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 142/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:57:29 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 143/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:57:40 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 144/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:57:51 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym, dla których organem jest Gmina Zawichost, sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach realizacji Programu "Zdala szkoła +"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:58:10 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: p.n. wykonanie układu pomiarowego w celu zasilenia oświatlenia drogowego w Kolecinie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:58:21 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 147/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania materiałow planistycznych na rok budżetowy 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:58:31 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 148/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:58:41 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 149/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych UMiG oraz OPS w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:58:52 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:59:04 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:56:38 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:58:05 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:58:27 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 154/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-09-24 10:04:01 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 155/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 08:06:10 | Data modyfikacji: 2020-08-21 12:30:54.
Zarządzenie nr 156/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 08:06:27 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:06:50.
Zarządzenie nr 157/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 08:07:12 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:06:50.
Zarządzenie nr 158/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 08:11:40 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 159/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:52:28 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 160/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:53:02 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 161/2020 Burmistrza Zawichostu

zmieniające Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadomi rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:53:41 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 162/2020 Burmistrza Zawichostu

zmieniające Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 25 września r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:54:05 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 163/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:54:37 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 164/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:55:03 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:55:28 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 166/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:55:54 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 167/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:56:24 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 168/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:57:11 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 169/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-02 08:57:52 | Data modyfikacji: 2020-11-02 08:51:36.
Zarządzenie nr 170/2020 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-16 08:21:59 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 171/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-04 13:03:59 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 172/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-05 11:40:56 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 173/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. odbioru technicznego robót: p.n. Wykonanie Placu Zabaw w ramach zadania - Utworzenie Klubu dziecięcego "Kraina Maluszka" w Zawichoście - Adaptacja Sali Przedszkolnej na klub "Kraina Maluszka"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-05 11:41:11 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 174/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w zamian nieściągalnej grzywny w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-05 11:41:28 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 175/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania służby przygotowawczej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:33:42 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 176/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:34:13 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 177/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:20:51 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 178/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały WPF Gminy Zawichost na lata 2021-2036

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:21:12 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 179/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:21:29 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 180/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia spełnienia wymagań sanitorno-lokalowych w Klubie dziecięcym "Kraina Maluszka" w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:27:17 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 181/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:28:14 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 182/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:28:35 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-23 07:29:06 | Data modyfikacji: 2020-10-29 08:05:26.
Zarządzenie nr 184/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia rejestrów żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:32:15 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 185/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-25 10:17:36 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 186/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:35:38 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 187/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:51:12 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 188/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie projektu finansowego UMIG Zawichost na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:51:30 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 189/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:51:41 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 190/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:52:06 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 191/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:52:19 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 192/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:52:36 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 193/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:52:53 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 194/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:53:05 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 195/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:53:28 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 196/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:53:47 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 197/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:54:00 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 198/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-08 14:07:14 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 199/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wygaśnięcia mandatu funkcji Sołtysa Sołectwa Podszyn i zarządzeniu ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-08 14:07:28 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 200/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wygaśnięcia mandatu funkcji Sołtysa Sołectwa Linów - Kolonia i zarządzeniu ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-08 14:08:10 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 201/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:13:34 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 202/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:13:55 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 203/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:14:07 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 204/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:14:35 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 205/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:14:48 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 206/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMIG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:14:58 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 207/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:15:21 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 208/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych zabudowanej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:15:37 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 209/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:15:56 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 210/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-30 10:24:40 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 211/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-30 10:24:52 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 212/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:26:49 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 213/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:03 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 214/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:14 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 215/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:24 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 216/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:35 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 217/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:46 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 218/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:27:57 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 219/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:28:07 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 220/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:08:32 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 221/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:26:05 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Zarządzenie nr 222/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Zawichost stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 84/2009 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:26:17 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:33:03.
Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:26:17
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki