Za 2020 rok

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:32:35 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:36:27.
Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:32:49 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:37:15.
Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jed

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:02 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:38:00.
Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:07 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:38:32.
Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:10 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:39:18.
Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw dla Pani Katarzyny Zioło, Zastępcy Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-28 08:33:13 | Data modyfikacji: 2020-01-31 11:57:57.
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Zawichostu

w srpawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Zawichostu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:09:45 | Data modyfikacji: 2020-01-31 11:59:41.
Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:09:53 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:40:17.
Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:09:59 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:41:16.
Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wygaśnięcia mandatu funkcji Sołtysa Sołectwa Linów i zarządzenia ponownych wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:05 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:42:03.
Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacujnego i postepowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:10 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:47:55.
Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:20 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:48:20.
Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w UMiG Zawichost w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:25 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:19:06.
Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:31 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:20:41.
Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:10:36 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:23:26.
Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:39 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:00:36.
Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:45 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:25:07.
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:52 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:08:26.
Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:23:57 | Data modyfikacji: 2020-01-31 09:25:44.
Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:24:05 | Data modyfikacji: 2020-01-31 12:11:01.
Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 208/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w UMiG Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:11:15 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:11:15.
Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:11:20 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:11:40.
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Zawichost.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:11:25 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:10:22.
Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 i upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:11:52 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:15:01.
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:11:56 | Data modyfikacji: 2020-02-14 08:12:56.
Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:12:01 | Data modyfikacji: 2020-02-24 10:13:17.
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczeych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:12:07 | Data modyfikacji: 2020-02-24 10:12:37.
Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:08 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:13:42.
Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprawadzenia Regulaminu rekrutacji dla projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:12 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:12:22.
Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:19 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:18:47.
Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:25 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:18:47.
Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Zespołu Projektowego dla projektu pn. "Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:38 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:19:50.
Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:43 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:21:14.
Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:47 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:21:54.
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:52 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:22:44.
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:03:57 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:23:46.
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:03 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:25:19.
Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:09 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:26:28.
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:14 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:27:05.
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:04:19 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:27:58.
Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:12 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:29:26.
Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:19 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:30:35.
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:24 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:31:20.
Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:29 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:32:12.
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Zawichost, rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:36 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:49:10.
Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 i wywołaniej nim choroby zakaźnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:28:42 | Data modyfikacji: 2020-03-23 12:49:43.
Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:37 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:21:28.
Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:44 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:22:37.
Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:50 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:23:14.
Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:17:56 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:23:54.
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:18:02 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:25:06.
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:18:08 | Data modyfikacji: 2020-03-26 14:27:30.
Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścia budynku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:50:52 | Data modyfikacji: 2020-05-04 08:52:40.
Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:50:57 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:34:45.
Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:51:02 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:43:52.
Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej oraz rotacyjnego systemu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-30 14:51:07 | Data modyfikacji: 2020-03-30 14:52:35.
Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-31 14:17:42 | Data modyfikacji: 2020-03-31 14:19:18.
Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:12:43 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:13:56.
Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:12:48 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:14:41.
Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:12:54 | Data modyfikacji: 2020-04-10 13:15:34.
Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-10 13:13:03 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:49:56.
Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:03 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:51:12.
Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:08 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:53:45.
Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:12 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:54:47.
Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szaczowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:20 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:48:08.
Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:26 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:41:18.
Zarządzenie nr 67a/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:41:54 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:43:31.
Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia " Księgi Polityk i Zasad Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w ramach projektu pn. " Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-04-24 20:10:31 | Data modyfikacji: 2020-05-04 08:59:08.
Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 09:00:25 | Data modyfikacji: 2020-05-04 09:02:17.
Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:18:25 | Data modyfikacji: 2020-05-11 13:42:26.
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 09:00:40 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:29:27 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:29:50 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:17:28 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:17:41 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścią budynku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:17:54 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:17:44.
Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:13 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:55:06.
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw uzależnień

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:28 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:56:21.
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Zawichostu

w srprawi zmian w składzie Gminnej Komisji Profiliktakyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:40 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:58:06.
Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawi ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:18:54 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:59:44.
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:19:10 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:01:05.
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:19:24 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:03:33.
Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:19:35 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:11:55.
Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:22:17 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:13:14.
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia raportu Gminy Zawichost za rok 2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:22:34 | Data modyfikacji: 2020-06-09 13:16:47.
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:02 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:24:54.
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:18 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:26:45.
Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:29 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:28:34.
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:37:43 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:30:59.
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym, dla których organem jest Gmina Zawichost, sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach realizacji Programu "Zdala szkoła"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:40:12 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:30:59.
Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:41:52 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:03:46 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:03:57 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:04:09 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:04:19 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia pracownika UMiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:54:09 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:54:21 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:55:14 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:20:06 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:01 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:24 | Data modyfikacji: 2020-06-09 14:45:11.
Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:40 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:50 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:21:59 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:22:09 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:23:28 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:23:52 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:24:02 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:24:12 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:45:04.
Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:24:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki