Za 2019 rok

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:30:00 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:32:02 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:35:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:38:11 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:00:13 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:02:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:03:20 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:04:31 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:16 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:33:33.
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:25 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:31:55.
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:35 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:30:52.
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:45 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:29:50.
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:55 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:47:03.
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:06 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:28:22.
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:15 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:27:10.
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:23 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:26:08.
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich - wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:33 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:24:30.
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:45 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:49:29.
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powiołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2019 roku oraz na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:52 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:52:33.
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 19 lutego 2018 roku. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:59 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:29:31.
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:06 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:54:53.
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:12 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:31:17.
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 184/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:36 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:36:39.
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:45 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:38:38.
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie użyczenia nieruchomości KS Powiśle w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:53 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:41:17.
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:33:00 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:12:22.
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:33:07 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:42:45.
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:37 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:16:25.
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:46 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:14:21.
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przejęcia dokumentacji OPS w Zawichoście dotyczącej 2 projektów współfinansowanych ze środków EFS pn. Wspieramy rodziny z gminy Zawichost oraz Kluby seniora w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:59 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:16:59.
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:11:26 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:21:26.
Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:23:51 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:21:26.
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:31 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:20:31.
Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:38 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:22:23.
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:44 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:23:54.
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w budynku zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:50 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:27:18.
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w budynku przy ul. Szkolnej 8w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:57 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:34:09.
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:35:45 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:37:41.
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązów Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:35:51 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:39:33.
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:51:17 | Data modyfikacji: 2019-03-20 12:52:22.
Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:41:46 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:05:36.
Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:41:54 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:15:23.
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:00 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:33:16.
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:07 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:19:19.
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przegladu dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:14 | Data modyfikacji: 2019-04-04 13:10:23.
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:21 | Data modyfikacji: 2019-04-04 13:12:35.
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:28 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:13:11.
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:36 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:10:30.
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:44 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:21:25.
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:52 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:13:18.
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:28 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:16:23.
Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:35 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:18:01.
Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:42 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:19:59.
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:31:59 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:19:59.
Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:10:53 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:14:38.
Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:01 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:16:26.
Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:08 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:19:18.
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:16 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:22:11.
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:22 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:24:20.
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:31 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:28:36.
Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:32:27 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:40:48 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Podszynie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:27:59 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązów Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:44 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:32:38.
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:50 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:35:19.
Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:56 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:39:30.
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:03 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:41:23.
Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:10 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:44:20.
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:16 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:46:56.
Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:24 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:50:36.
Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:30 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:57:03.
Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:37 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:58:52.
Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:44 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:00:16.
Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie upoważnienia pracownika UMiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:51 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:05:10.
Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:59 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:13:15.
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:34 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:16:57.
Zarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany instrukcji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:40 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:18:44.
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające Zarządzenie nr 202/2016 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:50 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:21:54.
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury związanej w zasadami rozliczeń podatków od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:15:00 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:25:01.
Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:15:10 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:17:49.
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:52:48 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:20:45.
Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:52:57 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:22:08.
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:03 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:25:10.
Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:11 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:51:44.
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szaczowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:20 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:55:57.
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:24 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:55:00.
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:32 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:55:00.
Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:42 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:41:11.
Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:50 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:43:34.
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:58 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:47:34.
Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:05 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:50:52.
Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:11 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:52:23.
Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:18 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:35:18.
Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Zawichost za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:27 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:28:52.
Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:34 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:07 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:40:49.
Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:17 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:41:58.
Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:25 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:43:25.
Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:31 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:45:07.
Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:40 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:50:17.
Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:47 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:54:42.
Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:56 | Data modyfikacji: 2019-07-29 09:52:56.
Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:07 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:00:14.
Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:15 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:01:41.
Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:25 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:03:02.
Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:34 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:06:50.
Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:44:04 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:06:50.
Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:14:40 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:06:50.
Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:15:43 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:27:44.
Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:15:52 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:29:45.
Zarządzenie nr 111/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:15:59 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:20:44.
Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:08 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:21:57.
Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:16 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:23:11.
Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:35 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:27:05.
Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany instrukcji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:16:51 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:29:32.
Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - remont ul. Św. Leonarda w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:03 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:32:25.
Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:16 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:36:44.
Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:29 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:38:27.
Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:17:39 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:40:08.
Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:18:27 | Data modyfikacji: 2019-08-14 11:42:34.
Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:18:27
Data modyfikacji: 2019-08-14 11:42:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki