Decyzje środowiskowe

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza
Zawichostu
 Zawiadomienie -Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu Oceny Odziaływania na Środowisko.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Ura - Kamińska | Data wprowadzenia: 2020-10-16 10:17:41.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu
Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:05:13.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu
Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-27 06:57:17.
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.08.2020

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-08-05 20:29:09 | Data modyfikacji: 2020-08-06 09:19:30.
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:29:21 | Data modyfikacji: 2020-08-06 09:19:30.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu
Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

pod nazwą "Budowa budynki inwentarskiego - tuczarni do chowy trzody chlewnej w ilości maksymalnej, moznliwej obsady inwentarza 1996 szt. (279,44 DJP) wraz z niezbędnam infrastrukturą techniczną

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:07:40 | Data modyfikacji: 2020-06-15 14:09:54.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu
Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:31:45 | Data modyfikacji: 2020-05-20 14:32:57.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 04 maja 2020 roku

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:43:42 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:44:18.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu
postanowienia w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Wydobywanie piasu z rzeki Wisły w km 286+700 do 287+500 na działce 100/8 wraz z jego składowaniem na lewym brzegu Wisły w km 287+000"

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:11:42 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:15:05.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu
postanowienia w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

pod nazwą "Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możnliwej obsady inwentarza 1996 szt. (279,44 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-21 09:33:36 | Data modyfikacji: 2020-02-21 09:38:11.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:47:15 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:48:30.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:46:48 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:47:52.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu
 Obwieszczenie do pobrania >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:25:02 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:47:52.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu karty
infomacyjnej przedsięwzięcia
 pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-25 12:34:12 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:47:52.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Zawichostu


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zawichostu

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Zawichostu zawiadamia, że na wniosek Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce z dnia 09.10.2019 r. jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka – Dąbie
realizowanego na tj.:
a) działkach o nr ewidencyjnych 377, 378, 400/7, 400/5, 404, 406, 407/1, 407/2, 408, 411, 412/2, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 443 obręb ewid. Pisary, gm. Ożarów, powiat opatowski,
b) działkach o nr ewidencyjnych 441/3, 441/4, 448/1, 448/4, 449/1, 449/2, 449/3 450, 455, 457, 458, 459, 460, 461/2, 461/3, 462/1, 462/2, 463, 464, 466/1, 466/2, 468/3, 659, 661, 688, 689, 811/1, 823, 826, 840, obręb ewid. Sobótka, gm. Ożarów, powiat opatowski,
c) działkach o nr ewidencyjnych 1753, 303, 305, 39/2 obręb ewid. Romanówka, gm. Dwikozy, powiat sandomierski,
d) działkach o nr ewidencyjnych1,114, 116/1, 117, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3,5/3, 5/4, 5/5,6/2, 7/2, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/5,0 9/6, obręb ewid. Dąbie, gm. Zawichost, powiat sandomierski,
e) działkach o nr ewidencyjnych, 100, 101, 126/2, 127, 128, 146, 147, 148, 159/2, 160/3, 192/1, 194, 196/1, 196/2, 197, 199/1, 200/1, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/3, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 60, 76, 98, 99 , obręb ewid. Pawłów, gm. Zawichost, powiat sandomierski
f) działkach o nr ewidencyjnych1, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 112/6, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 170, 171/1, 173, 172, 182/1, 185, 195/1, 196, 199, 200, 211, 50, 51, 52, 53/3, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 80/1, 81/1, 81/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86/3, 87, 88, 89, 90/2, 91, 93, 94, 97, 98,99, obręb ewid. Wyspa, gm. Zawichost, powiat sandomierski.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r., wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 33 0 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Na podstawie zapisów art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy (tj. gm. Ożarów, gm. Dwikozy, gm. Zawichost) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Zawichost, gdyż na jego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.
Stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Zawichostu pismem z dnia 05.11.2019r. znak: GKRRiOŚ.V.6220.2.20196 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie; ul. Sempołowska 3, 27-500 Opatów, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu; ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.


Nadmienia się, że zgodnie z art. 49 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:23:26 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:47:52.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
25.10.2019r

Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-25 14:49:23 | Data modyfikacji: 2019-10-25 14:51:08.
Decyzja zezwalająca na przeprowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 desyzja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:47:16 | Data modyfikacji: 2019-10-25 14:51:08.
Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:47:16
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki