OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191z 1990 r. z późn. zm.) informuje, iż spisy inwentaryzacyjne i karty inwentaryzacyjne dotyczące:
• nieruchomości oznaczonych nr 154, 200, 228, 257 położonych w obrębie ewidencyjnym Zawichost
• nieruchomości oznaczonej nr 64 położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda
oraz protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Zawichost w drodze komunalizacji w/w nieruchomości zostały w dniu 18.04.2018 r. wyłożone do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na okres 30 dni tj., od dnia 18.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost oraz ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zawichost.pl .
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w kartach inwentaryzacyjnych, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pokój nr 17.

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-18 12:27:37.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:56:26.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-21 21:51:10 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:14:50 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:13:34 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:12:12 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów
 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-21 10:44:07 | Data modyfikacji: 2018-02-21 21:57:58.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 w sprawie listy osób zakwalikowanych do otrzymania mieszkania socjalnego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:59:25 | Data modyfikacji: 2016-07-21 10:38:19.
Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:59:25
Data modyfikacji: 2016-07-21 10:38:19
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki