Zapytanie ofertowe
2019-09-10 14:46:07
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawichost w 2019 roku  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2018-12-27 19:55:19
I. Na podstawie punktu 13.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie publicznego ogłoszenia o zamówienia na ubezpieczen  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2018-12-27 19:53:54
I. Na podstawie punktu 13.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie publicznego ogłoszenia o zamówienia na ubezpieczen  ...więcej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2018-12-04 14:41:46
NAZWA ZADANIA: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ZAWICHOST” z podziałem na następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawichost Część II: Ubezpieczenie poja  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku
2018-02-16 13:27:13
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dn  ...więcej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2017-12-08 17:06:08
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w postępowaniu prowadzonym dla zapytania o wartości poniżej 30 000 euro   Zamawiający – Gmina Zawichost, zaprasza do złożenia oferty dla zapytania publicznego o wartości m  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2016-10-18 08:46:50
  ...więcej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT
2015-12-03 12:01:59
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro   Zamawiający – Gmina Zawichost, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o w  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE
2014-08-01 12:11:34
ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia poniżej 14 000 euroNa podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji: NAZWA ZADANIARealizacja  ...więcej

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
2014-06-27 10:39:12
  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE
2014-06-12 13:29:45
  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie : „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost". B  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11