Za 2011

Sprawozdanie Rb-27S
 Sprawozdanie z wykonania Planu Dochodów Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:58:28 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:06.
Sprawozdanie Rb-28S
 Roczne sprawozdanie z wykonania Planu Wydatków Budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:00:48 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:38.
Sprawozdanie Rb-ST
 Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2011 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:02:25 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:24.
Sprawozdanie Rb-PDP
 Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy na koniec 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:06:33 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:24.
Sprawozdanie Rb-30S
 Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:08:07 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:24.
Sprawozdanie Rb-34S
 Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 ro końca 4 kwartału 2011 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:10:03 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:24.
Sprawozdanie Rb-UN
 Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej na koniec 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:11:40 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:24.
Sprawozdanie Rb-Z
 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:13:18 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:24.
Sprawozdanie Rb-UZ
 Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniez 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:14:39 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:03:24.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawichost za
IV kwartał 2011 roku
 Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:44:56 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:05:21.
Sprawozdanie Rb-NDS
 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres do początku roku do 31 grudnia 2011

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-05-09 10:23:21 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:05:21.
Sprawozdanie Rb-N
 wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-11 08:51:19 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:05:21.
Skonsolidowany bilans Gminy Zawichost na
 dzień 31.02.2011

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-05-07 12:56:19 | Data modyfikacji: 2012-04-13 10:05:21.

Zobacz:
 Za 2022 rok .  Za 2021 rok .  Za 2020 rok .  Za 2019 rok .  Za 2018 .  Za 2017 .  Za 2016 .  Za 2015 .  Za 2014 .  Za 2013 .  Za 2012 .  Za 2011 .  Za 2010 .  Za 2009 .  Za 2008 . 
Data wprowadzenia: 2013-05-07 12:56:19
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki