Archiwum Nabór pracowników

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór
na wolne z dniem 01.03.2011 stanowisko pracy
 Ogłoszenie i naborze na podinspektora d/s wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-15 08:35:57 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:17:51.
Informacja o wynikach naboru naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba, gdyż we wskazanym terminie nie wpłyneła żadna oferta.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-09-19 14:19:45 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:10:54.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Zawichoście
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-03-06 14:21:13 | Data modyfikacji: 2012-03-27 10:42:26.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
 podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-03-26 13:40:04 | Data modyfikacji: 2013-04-09 10:03:54.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
 Ogłoszenie o naborze na podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-15 08:37:56 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:18:17.
Ogłoszenie o naborze na dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-09-22 20:05:56 | Data modyfikacji: 2011-10-11 08:33:50.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KSIĘGOWĄ
PROJEKTU PN „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI”
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im płk Jana Pokrzywy Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI” zaprasza do złożenia oferty na księgową projektu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-18 13:30:05 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:18:40.
Informacja o kandydatach na stanowisko Głównego
Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Zawichoście
 Kandydaci którzy spełniają wymagania formalne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-04 14:25:04 | Data modyfikacji: 2012-03-06 14:17:14.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KSIĘGOWĄ
PROJEKTU PN „ Mądry Przedszkolak”
 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK” zaprasza do złożenia oferty na księgową projektu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-18 13:33:55 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:19:05.
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora MGOK w Zawichoście
 Pobierz informacje>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-10-11 08:35:44 | Data modyfikacji: 2012-03-06 14:17:30.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA
PROJEKTU PN „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK”
 Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-18 13:35:33 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:19:23.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA
PROJEKTU PN „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI”
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im płk Jana Pokrzywy w Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-18 13:39:57 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:19:44.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KIEROWNIKA
PROJEKTU PN „ MÓJ WYBÓR , MOJA
PRZYSZŁOŚĆ”
 Dyrektor Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu pn „MÓJ WYBÓR , MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-18 14:36:48 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:20:40.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KSIĘGOWĄ
PROJEKTU PN „ MÓJ WYBÓR, MOJA PRZYSZŁOŚĆ
 Dyrektor Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu pn „ MÓJ WYBÓR, MOJA PRZYSZŁOŚĆ ”

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-18 14:38:05 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:20:56.
Wzór CV dla projektów "MĄDRY PRZEDSZKOLAK" ,
"LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI" i "MÓJ WYBÓR, MOJA
PRZYSZŁOŚĆ ”
 CV do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-18 13:42:36 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:20:20.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PROWADZENIE
ZAJĘĆ PROJEKTU PN „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK”
 Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ Mądry przedszkolak ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza licencjonowane ośrodki do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-22 14:34:59 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:21:22.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
podinspektora ds. wymiaru podatku i opłat
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku i opłat

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-03-21 10:24:46 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:21:49.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
podinspektora ds. księgowości budżetowej
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-03-21 10:28:57 | Data modyfikacji: 2011-08-16 10:17:06.
KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W ZAWICHOŚCIE OGŁASZA NABÓR NA
STANOWISKO KIEROWNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                                        Nabór na stanowisko głównego księgowego

            KIEROWNIK  ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                                                 W ZAWICHOŚCIE

                         OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE

            W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 

                                           GŁÓWNY KSIĘGOWY  - CAŁY ETAT 

                              --------.--------------------------------------------------------------

                                                /nazwa stanowiska pracy/

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Do naboru  może przystąpić osoba ,która ;

 -ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

    Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ;

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślnie;

- dobry stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym ,

         /potwierdzony zaświadczeniem lekarskim/

- spełnia jeden z poniższych warunków ;

   a/ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie ,ekonomiczne wyższe studia

       zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

       podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości ;

   b/ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę średnią ekonomiczną i posiada

       6 – letnią praktykę w księgowości ;

   c/ jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych  przepisów

   d/ posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg

       rachunkowych  lub certyfikat księgowy ,wydane na podstawie odrębnych przepisów.

   e/ biegła obsługa komputera i programów księgowych i płacowych

   g / znajomość ustaw o pracownikach samorządowych , prawo zamówień publicznych ,

       o  rachunkowości  ,o finansach publicznych ,o podatku od towarów i usług , podatku 

 dochodowym  od osób fizycznych , podatku dochodowym od osób prawnych , rozliczeń

      ZUS ,o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,

        h/    znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem  zakładu

                   budżetowego

        i/ pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego zakładu budżetowego 

 

 2.  WYMAGANIA DODATKOWE ;  

       -   wysoka kultura osobista w kontaktach z klientami

       -   komunikatywność

       -   operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań

       -   samodzielność ,odpowiedzialność

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA  ZAJMOWANYM  STANOWISKU      

     OBEJMUJE;

   -  całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu w świetle

       obowiązujących przepisów  prawno-księgowych ,sporządzanie sprawozdań finansowych ,

       dokonywanie ich analizy oraz terminowe sporządzanie bilansu finansowego

   -  prowadzenie rachunkowości zakładu

   -  przygotowywanie planów ekonomiczno- finansowych  zakładu,

   -  sporządzanie deklaracji podatkowych ,

   -  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

   -  dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem 

      finansowym ,

    -dokonywanie  wstępnej kontroli kompletności  i rzetelności  dokumentów dotyczących

       operacji gospodarczych i finansowych .

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY ;

   1/ kopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

   2/  oświadczenie kandydata .że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

   3/ oświadczenie kandydata o niekaralnośći

   4/  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru

        na w/w stanowisko,

   5/  życiorys /CV/ ,

   6/ list motywacyjny ,

   7/ aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

  

    

  

5.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ;

   - Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Zakładzie Gospodarki

      Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście , w pokoju Nr  12 lub 12a 

w terminie do dnia 31.08.2011r.

      Dokumenty mogą być przesłane również listem poleconym  na adres ;   

      Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

      ul.Żeromskiego 50 ,

      27-630 Zawichost 

    Data przyjęcia dokumentów będzie datą wpływu do Zakładu .

    Oferty , które wpłyną niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrzone.

 

6. INFORMACJE DODATKOWE ;

    

    Informacja dotycząca ogłoszenia  wyników naboru   zostanie umieszczona na stronie

    internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost i na

    tablicy  informacyjnej ZGKi M

 

    Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną..

 

 

           Bliższe informacje można uzyskać po nr tel. 15 8364634  

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-08-16 10:14:42 | Data modyfikacji: 2011-09-19 14:04:30.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

 

Wymagania stawiane kandydatom:
1. niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości,
c) dobry stan zdrowia,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość obsługi komputera,

h) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących samorządu lokalnego, rachunkowości, finansów publicznych, systemu oświaty oraz Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych,
2. dodatkowe:
a) kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
b) znajomość obsługi komputera (pakiet Office, programy księgowe i płacowe)

II. Ogólny zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkół.
2. Przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym obsługiwanych jednostek.
3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, zestawień, analiz finansowych.
4. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników.
5. Przygotowanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.
6. Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego.
7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w szkołach.
8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
9. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
10. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.

 

 

III. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny.
Życiorys (CV)
Kwestionariusz osobowy dla kandydatów
Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kopia dyplomu, zaświadczenia o stanie odbytych studiów)
Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru na w/w stanowisko.

IV. Informacja o warunkach pracy:

1. Miejsce pracy usytuowane na II piętrze budynku, który nie jest wyposażony w windę.
2. Praca na stanowisku urzędniczym z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych.
3. Stanowisko wymaga współpracy z innymi pracownikami.
4. Czas pracy: pełny wymiar, wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.


V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% (0%).


VI. Termin składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych (budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pokój nr 15) lub pocztą na adres:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Żeromskiego 50
27 – 630 Zawichost
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście”
w terminie do dnia 11 września 2017r. do godz.: 15ºº ( decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.
W I etapie Komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu kandydatów do II etapu, w którym zostanie przeprowadzony pisemny test sprawdzający ogólną wiedzę z zakresu administracji samorządowej i aplikowanego stanowiska. W III etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.zawichost.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.902)

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:41:00 | Data modyfikacji: 2017-09-12 18:40:36.
Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:41:00
Data modyfikacji: 2017-09-12 18:40:36
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki