Pożytek publiczny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019
 Sprawozdanie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:34:29.
Informacja Burmistrza o projekcie uchwały w
sprawie Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podpmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Informacja do pobrania>>>


Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy do pobrania>>>


Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 do pobrania>>>

 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-06 12:08:12 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:19:20.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  REHABILITACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEWIDOMYCH I TRACĄCYCH WZROK

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-22 10:56:15 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:19:20.
Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2017."
 w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji i w zakresie pomocy społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:22:26 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:19:20.
Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert


Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2018 rok .


Rodzaj zadania :

1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 12.03. 2018 roku wpłynęły dwie oferty , które spełniały określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

zadanie nr 1 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost

Oferta Nr II. Stowarzyszenie spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11 27-630 Zawichost

zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok – wynosi 7. 000,00 zł.

 


Zawichost dnia 14.03.2018 rok

Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-14 08:55:02 | Data modyfikacji: 2018-03-14 08:57:10.

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2018 rok .

Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego
min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów
w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach
ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .

 Do dnia 07.03. 2018 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .

Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost

Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „ upowszechniania sportu i rekreacji na 2018 rok – wynosi 20. 000,00 zł.

 
Zawichost dnia 09.03.2018 rok

Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:30:31 | Data modyfikacji: 2018-03-14 08:57:10.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2018

Upowszechnianie sportu i rekreacji  20 000,00 zł


W 2017 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań w zakresie upowszechniania Sportu i rekreacji 20 000,00 zł .


Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2018 r. została określona w uchwale budżetowej Gminy Zawichost Nr XXXIV/166/2017 z dnia 28.12.2017 r.  Wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz
z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 07:17:38 | Data modyfikacji: 2018-03-14 08:57:10.
Pożytek Publiczny - sprawozdanie z konkultacji
społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-06 11:46:04 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:51:03.
 Projekt uchwały do programu współpracy na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:59:45 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:51:03.
INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 17 października 2017 roku .
Projekt konsultowany będzie w okresie od 23.10.2017r- do 03.11.2017r. Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednia w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl ) .

 


Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAWICHOST ZORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 - PROJEKT

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:58:28 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:51:03.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:58:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki