Pożytek publiczny

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2018

Upowszechnianie sportu i rekreacji  20 000,00 zł


W 2017 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań w zakresie upowszechniania Sportu i rekreacji 20 000,00 zł .


Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2018 r. została określona w uchwale budżetowej Gminy Zawichost Nr XXXIV/166/2017 z dnia 28.12.2017 r.  Wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz
z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 07:17:38.
Pożytek Publiczny - sprawozdanie z konkultacji
społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-06 11:46:04 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:51:03.
 Projekt uchwały do programu współpracy na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:59:45 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:51:03.
INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 17 października 2017 roku .
Projekt konsultowany będzie w okresie od 23.10.2017r- do 03.11.2017r. Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednia w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl ) .

 


Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAWICHOST ZORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 - PROJEKT

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:58:28 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:51:03.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:58:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki