Pożytek publiczny

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2019 rok w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

sprawozdanie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:56:42 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:58:21.
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie o wyniku na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-12 12:12:32 | Data modyfikacji: 2020-02-12 12:16:54.
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie o wyniku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-02-12 12:12:26 | Data modyfikacji: 2020-02-12 12:15:35.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2019 poz.688 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 7. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2020
1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .
2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost

4.000,00 zł

 


3.000,00 zł

W 2019 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 7.000,00 zł.
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2020 r. zostały określone w uchwale budżetowej Gminy Zawichost NrXIV/84/2019 z dnia 30.12.2019 r.
Wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

Rodzaj zadania:

1) Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy z
różnych źródeł min. od producentów , hurtowników , darczyńców itp.

2) Przywóz , rozładunek i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy np. w formie paczek żywnościowych , zakwalifikowanych do pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście .

 

 


IV. Zasady przyznawania dotacji :
1. Złożone oferty zostają ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. VI.
2. Dotację w drodze zarządzenia przyznaje Burmistrz Zawichostu. Od zarządzenia w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa lub podmiot obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji umowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.2018 poz.2057 ).
7. Zleceniobiorca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.2018 poz.2057 ).
V. Terminy i warunki składania ofert.
1. Termin i miejsce składania ofert :od dnia 21.01.2020 r. do dnia 04.02. 2020 r. do godz. 15.00 pocztą : Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost lub osobiście w sekretariacie w/w Urzędu - I piętro, pok. Nr 10 (w obu przypadkach decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w sekretariacie Urzędu, I piętro, pok. Nr 10 lub ze strony internetowej Gminy - www.zawichost.pl
3. Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu udziela: Anna Barszcz tel.: 15 8 364-115; e-mail: sekretariat.zawichost@wp.pl
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzona nazwą Zleceniobiorcy, nazwą zadania oraz sformułowaniem „Otwiera komisja konkursowa”. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.
5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz.2057), wypełnione w sposób czytelny.
W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania; jeśli pytanie nie dotyczy zleceniobiorcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Złożone oferty opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Zawichostu.
2. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.
3. Komisja konkursowa ocenia:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę,
b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zleceniobiorca będzie realizować zadanie publiczne,
d) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
e) w przypadku zleceniobiorcy, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

* Zleceniobiorca, który nie realizował zleconych zadań publicznych w latach poprzednich otrzymuje 9 punktów

5. Komisja konkursowa poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym pisemnie, drogą elektroniczną lub
telefonicznie zleceniobiorcę, którego oferta została poprawiona.
6. Komisja konkursowa pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie wzywa zleceniobiorców, którzy w terminie określonym w ogłoszeniu nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów stanowiących załączniki do oferty albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.
7. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i podlega odrzuceniu, w szczególności, jeżeli została złożona:
a) po terminie określonym w ogłoszeniu,
b) w niewłaściwej formie (przesłana faksem, drogą elektroniczną),
c) na niewłaściwym formularzu,
d) przez podmiot nieuprawniony,
e) przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej
konkursem,
f) bez szczegółowego planu rzeczowego i/lub finansowego.
8. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych zleceniobiorcy.
9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje zarządzeniem Burmistrz Zawichostu .
10. Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższego zadania jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu , stronie BIP www.bip.zawichost.pl oraz na stronie internetowej Gminy www.zawichost.pl
VII. Informacja z realizacji zadania publicznego za 2019rok.
W 2019 roku Gmina Zawichost przyznała na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej kwotę 7.000,00 zł.
Zadanie to realizowane było przez: Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Aleja 3-go Maja 73 ,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki” z siedzibą Czyżów Szlachecki 47 ; 27-630 Zawichost
Zrealizowane zostało zgodnie ze złożoną ofertą.

VIII. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż przed datą podpisania umowy, a kończy nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.
2. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057 ) podpisanej z wybranym zleceniobiorcą.
3. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
4. W trakcie wykonywania zadania oraz po jego realizacji Burmistrz Zawichostu lub osoba upoważniona ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji.
5. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
6. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenie pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego, działalność polityczną i religijną.
7. Otrzymanej dotacji zleceniobiorca nie może przekazywać osobom trzecim.
8. Zleceniobiorca, po otrzymaniu dotacji, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie (w ramach zadania) publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, itp.) poprzez zapis „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Zawichost” oraz poprzez zamieszczanie herbu Gminy Zawichost.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-21 14:00:46 | Data modyfikacji: 2020-01-21 14:51:24.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2019 poz.688 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2020
Upowszechnianie sportu i rekreacji
20 000,00 zł

W 2019 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji 20 000,00 zł .
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2020 r. została określona w uchwale budżetowej Gminy Zawichost Nr XIV/84/2019 z dnia 30.12.2019 r.
Wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

Rodzaj zadania:

1) Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego m.in.
Organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych . Koszty realizacji zadania mogą obejmować w szczególności : zakup odzieży i sprzętu sportowego , usług transportowych ,ubezpieczeń , badań lekarskich , usług księgowych związanych z rozliczeniem dotacji, wynagrodzenia trenerów i sędziów oraz innych związanych ze szkoleniem i organizacją rozgrywek sportowych ( np. zakup napojów ,proszków do prania odzieży itp. ).
2) Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .Koszty realizacji zadania mogą obejmować w szczególności : wynagrodzenie gospodarza stadionu ,konserwatora ,zakup niezbędnych narzędzi ( np.: grabie ,łopaty itp.) i urządzeń ( np.: kosiarki, wertykulatory ) oraz paliwa do tych urządzeń, koszty eksploatacji obiektu ,podstawowych prac remontowych , malowania linii boiska, zakupu nawozów mineralnych , trawy środków czystości i ochrony roślin .

IV. Zasady przyznawania dotacji :
1. Złożone oferty zostają ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. VI.
2. Dotację w drodze zarządzenia przyznaje Burmistrz Zawichostu. Od Zarządzenia w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa lub podmiot obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji umowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. 2018, poz.2057).
7. Zleceniobiorca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz.2057 ).
V. Terminy i warunki składania ofert.
1. Termin i miejsce składania ofert :od dnia 21.01.2020 r. do dnia 04.02. 2020 r. do godz. 15.00 pocztą : Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost lub osobiście w sekretariacie w/w Urzędu - I piętro, pok. Nr 10 (w obu przypadkach decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w sekretariacie Urzędu, I piętro, pok. Nr 10 lub ze strony internetowej Gminy - www.zawichost.pl
3. Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu udziela: Anna Barszcz tel.: 15 8 364-115; e-mail: sekretariat.zawichost@wp.pl
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzona nazwą Zleceniobiorcy, nazwą zadania oraz sformułowaniem „Otwiera komisja konkursowa”. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.
5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057), wypełnione w sposób czytelny.
W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania; jeśli pytanie nie dotyczy zleceniobiorcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Złożone oferty opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Zawichostu.
2. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.
3. Komisja konkursowa ocenia:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę,
b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zleceniobiorca będzie realizować zadanie publiczne,
d) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
e) w przypadku zleceniobiorcy, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

* Zleceniobiorca, który nie realizował zleconych zadań publicznych w latach poprzednich otrzymuje 9 punktów

5. Komisja konkursowa poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym pisemnie, drogą elektroniczną lub
telefonicznie zleceniobiorcę, którego oferta została poprawiona.
6. Komisja konkursowa pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie wzywa zleceniobiorców, którzy w terminie określonym w ogłoszeniu nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów stanowiących załączniki do oferty albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.
7. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i podlega odrzuceniu, w szczególności, jeżeli została złożona:
a) po terminie określonym w ogłoszeniu,
b) w niewłaściwej formie (przesłana faksem, drogą elektroniczną),
c) na niewłaściwym formularzu,
d) przez podmiot nieuprawniony,
e) przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
f) bez szczegółowego planu rzeczowego i/lub finansowego.
8. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych zleceniobiorcy.
9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje zarządzeniem Burmistrz Zawichostu .
10. Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższego zadania jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu , stronie BIP www.bip.zawichost.pl oraz na stronie internetowej Gminy www.zawichost.pl
VII. Informacja z realizacji zadania publicznego za 2019 rok.
W 2019 roku Gmina Zawichost przyznała na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji kwotę 20 000,00 zł.
Zadanie to realizował Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost ul Nadwiślańska 1, 27-630 Zawichost
Zrealizowane zostało zgodnie ze złożoną ofertą. Przyznane środki zostały wykorzystane w całości .
VIII. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż przed datą podpisania umowy, a kończy nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.
2. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057 ) podpisanej z wybranym zleceniobiorcą.
3. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie do realizacji, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
4. W trakcie wykonywania zadania oraz po jego realizacji Burmistrz Zawichostu lub osoba upoważniona ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji.
5. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
6. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenie pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego, działalność polityczną i religijną.
7. Otrzymanej dotacji zleceniobiorca nie może przekazywać osobom trzecim.
8. Zleceniobiorca, po otrzymaniu dotacji, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie (w ramach zadania) publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, itp.) poprzez zapis „Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Zawichost” oraz poprzez zamieszczanie herbu Gminy Zawichost.


mgr Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:35:31 | Data modyfikacji: 2020-01-21 13:50:05.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020

Sprawozdanie z konsultacji do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-11-08 20:14:46 | Data modyfikacji: 2019-11-08 20:16:01.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA DO POBRANIA>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-28 10:31:19 | Data modyfikacji: 2019-10-28 10:31:54.
INFORMACJA

Burmistrz Zawichostu informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Program Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zgodnie z Zarządzeniem Nr 184/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 21 października 2019 roku.


Projekt konsultowany będzie w okresie od 21.10.2019r. do 05.11.2019 r.


Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednio w pokoju nr 10
Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za porednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl)

Projekt programu współpracy do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:31:42 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 nazwa zadania I Bieg Świętojański w Zawichoście - szczęsliwa Siódemka

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:34:41 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2018."
  w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji i w zakresie pomocy społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-29 10:14:43 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok .


Rodzaj zadania :


1. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców
z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 21.02. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , które spełniała określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 47


zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok – wynosi 3 000,00 zł.

 


Zawichost dnia 26.02.2019 rok


Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:41:38 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 3. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:08:50 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:34:47.
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok .


Rodzaj zadania :

1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 04.03. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , które spełniała określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

zadanie nr 1 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost


zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost

Na realizację zadania nr 2 – nie została złożona żadna oferta .


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej na 2019 rok – wynosi 7. 000,00 zł.

 Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:05:45 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2019 rok .


Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów  w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych

Do dnia 04.02. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .
Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost

Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „ upowszechniania sportu i rekreacji na 2019 rok – wynosi 20. 000,00 zł.

 Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:03:48 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A


w sprawie obowiązujących wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w roku 2019

 


Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. , poz.2057) , w przypadku zadania publicznego realizowanego w wyniku oferty realizacji zadania publicznego złożonego w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r. , w tym przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe .
W związku z tym oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2016 , poz.1300 ) .


BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:50:55 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 7. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:48:51 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w
2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:46:21 | Data modyfikacji: 2019-02-08 11:06:03.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:46:21
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki