Archiwum

GKiMZNiI-II-7624/01/09


 Obwieszczenie


Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


na realizację przedsięwzięcia


 


Stosownie do art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz z art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)


 


 zawiadamiam


 


iż 2 kwietnia 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :


„Rewitalizacja centrum Zawichostu jako podstawa rozwoju miasta na bazie potencjału historyczno – turystycznego”.


W związku z powyższym informuję, iż z treścią wyżej wymienioną decyzji oraz dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, tel. (0-15) 8364 115 wew. 27 w godzinach pracy urzędu od 7ºº do 15ºº.


Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


 


 


                                               Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost - Andrzej Wzorek


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-04-02 14:38:04 | Data modyfikacji: 2009-07-28 14:30:52.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Głównegwo Księgowego w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:18:21 | Data modyfikacji: 2011-10-04 14:19:47.
 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-04-09 18:58:56 | Data modyfikacji: 2013-04-09 19:02:00.
Data wprowadzenia: 2013-04-09 18:58:56
Data modyfikacji: 2013-04-09 19:02:00
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki