Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
10.10.2019r.

GKRRiOŚ.I.6733.4.2019                                                  Zawichost, dnia 10.10.2019r.

Obwieszczenie


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Zawichostu, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Monika Polek, dotyczące ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych z rur PE Dn 63 mm do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr 556, 555, 554 w Zawichoście.
W ciągu 7 dni licząc od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron prze obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-11 12:15:56.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

GKRRiOŚ.I.6733.3.2019                                          Zawichost, dnia 14.06.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 194 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Burmistrz Zawichostu, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, dotyczący ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 481; 604 (droga powiatowa); 512 i 511 położone w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost


Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej wiadomościw dniu 14.06.2019r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 481; 604 (droga powiatowa); 512 i 511 położone w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Zawichostu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Zawichostu rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:32:12.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

GKRRiOŚ.I.6733.3.2019                                                        Zawichost, dnia 29.05.2019r.

 


Zawiadomienie


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm),

Burmistrz Zawichostu zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, Usługi Projektowe, ul. T. Kościuszki 6a/7, 27 600 Sandomierz, dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 481; 604 (droga powiatowa); 512 i 511 położone w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-29 16:16:56.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

GKRRiOŚ.I.6733.2.2019                                                                 Zawichost, dnia 08.05.2019r.


Obwieszczenie
Burmistrza Zawichostu

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Zawichostu, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, Usługi Projektowe, ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz, dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 481; 604 (droga powiatowa); 512 i 511 położone w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost.
W ciągu 7 dni licząc od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron prze obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Tomasz Siwek

Zastępca Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:42:20.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

GKRRiOŚ.I.6733.2.2019                                                           Zawichost, dnia 08.05.2019r.


Obwieszczenie
Burmistrza Zawichostu

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.), Burmistrz Zawichostu zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, Usługi Projektowe, ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz, dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 481; 604 (droga powiatowa); 512 i 511 położone w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Zawichostu pismem z dnia 08.05.2019r. znak GKRRiOŚ.I.6733.2.2019 wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Tomasz Siwek

Zastępca Burmistrza Zawichostu

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:41:20 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

Obwieszczeniu Burmistrza Zawichostu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodu na reailizację przedsięwzięcia.

 w sprawie Budowy farmy fotowoltaicznej mocy do ok 1.00 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Linów, gmina Zawichost na działce o nr ewidencyjnym 1536

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 14:48:20 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

GKRRiOŚ.I.6733.2 .2019

 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 194 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Burmistrz Zawichostu, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 105/1 i 135/1 (droga gminna) położone w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost


Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej wiadomości


w dniu 04.04.2019r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 105/1 i 135/1 (droga gminna) położone w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost

W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Zawichostu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Zawichostu rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Zastępca Burmistrza Zawichostu

Tomasz Siwek

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-08 09:28:11 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm),

Burmistrz Zawichostu zawiadamia strony postępowania,

 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-12 15:01:58 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

GKRRiOŚ.I.6733.2.2018

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm),

Burmistrz Zawichostu zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, Usługi Projektowe, ul. T. Kościuszki 6a/7, 27 600 Sandomierz, dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 105/1 i 135/1 (droga gminna) położone w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:53:01 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

GKRRiOŚ.I.6733.4 .2018

 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 194 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Burmistrz Zawichostu, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Tomasz Kowalski

Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej wiadomości


w dniu 01.03.2019r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka przyłącza kablowego N/N wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK1+1P na działkach o nr ewid.: 157; 158; 1108; 187; 186/1; 186/2; 185; 184; 182; 180/2; 180/1; 181; 194; 195; 1124; 197/2; 197/1; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204/1; 204; 209; 210; 213; 214; 217; 218; 220; 223; 224; 227; 228; 231; 232/1; 234/1; 235; 235/1, 1126 położonych przy drodze powiatowej w miejscowości Dziurów, gmina Zawichost

W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Zawichostu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Zawichostu rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:27:32 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

Obwieszczenie


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Zawichostu, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, Usługi Projektowe, ul. T. Kościuszki 6a/7, 27 600 Sandomierz, dotyczące ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przebiegającego przez działki o nr ewid.: 102; 136 (droga gminna); 101; 135/1 (droga gminna); 133/1 (droga powiatowa); 84/3; 141 i 104 położone w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost.

 

W ciągu 7 dni licząc od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron prze obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Burmistrza

Tomasz Siwek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:38:23 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

Obwieszczenie
Burmistrza Zawichostu

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.), Burmistrz Zawichostu zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, Usługi Projektowe, ul. T. Kościuszki 6a/7, 27 600 Sandomierz, prowadzone jest postępowanie o ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przebiegającego przez działki o nr ewid.: 102; 136 (droga gminna); 101; 135/1 (droga gminna); 133/1 (droga powiatowa); 84/3; 141 i 104 położone w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Zawichostu pismem z dnia 07.02.2019r. znak GKRRiOŚ.I.6733.1.2019 wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Burmistrza

Tomasz Siwek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:37:31 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

Obwieszczenie


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Zawichostu, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Grażyna Stypa, Usługi Projektowe, ul. T. Kościuszki 6a/7, 27 600 Sandomierz, dotyczące ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przebiegającego przez działki o nr ewid.: 105/1 i 135/1 (droga gminna) położone w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost.

 
W ciągu 7 dni licząc od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron prze obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Burmistrza

Tomasz Siwek

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:36:05 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Tomasz Kowalski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przyłącza kablowego N/N wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK1+1P na działkach o nr ewid.: 157; 158; 1108; 187; 186/1; 186/2; 185; 184; 182; 180/2; 180/1; 181; 194; 195; 1124; 197/2; 197/1; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204/1; 204; 209; 210; 213; 214; 217; 218; 220; 223; 224; 227; 228; 231; 232/1; 234/1; 235; 235/1, 1126 położonych przy drodze powiatowej w miejscowości Dziurów, gmina Zawichost.

 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:02:42 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.4.2018

 Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, odcinka przyłącza kablowego N/N wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK1+1P na działkach o nr ewid.: 157; 158; 1108; 187; 186/1; 186/2; 185; 184; 182; 180/2; 180/1; 181; 194; 195; 1124; 197/2; 197/1; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204/1; 204; 209; 210; 213; 214; 217; 218; 220; 223; 224; 227; 228; 231; 232/1; 234/1; 235; 235/1, 1126 położonych przy drodze powiatowej w miejscowości Dziurów, gmina Zawichost.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 08.01.2019r. znak GKRRiOŚ.I.6733.4.2018 wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:32:13 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia o
wszczęciu postępowania

GKRRiOŚ.I.6733.4.2018


Obwieszczenie


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, dotyczący ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie odcinka przyłącza kablowego N/N wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK1+1P na działkach o nr ewid.: 157; 158; 1108; 187; 186/1; 186/2; 185; 184; 182; 180/2; 180/1; 181; 194; 195; 1124; 197/2; 197/1; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204/1; 204; 209; 210; 213; 214; 217; 218; 220; 223; 224; 227; 228; 231; 232/1; 234/1; 235; 235/1, 1126 położonych przy drodze powiatowej w miejscowości Dziurów, gmina Zawichost.

 

W ciągu 7 dni licząc od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:31:00 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa

Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 04.01.2019r. decyzji znak: BII.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 755 na odcinku od km 25 + 700 do km 27 +400 w miejscowości Suchodółka, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie”.


Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.01.2019r. wydał decyzję znak: BII.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 755 na odcinku od km 25 + 700 do km 27 +400 w miejscowości Suchodółka, gm. Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie”.

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:58:09 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa

Obwieszczenie – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Ożarowa w dniu 05.12.2018r. o znaku sprawy: BII.6220.5.2018 postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 755 NA ODCINKU OD KM 25 + 700 DO KM 27 +400 W MIEJSCOWOŚCI SUCHODÓŁKA, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”. Jak również informując, o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym Stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:25:18 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa

Obwieszczenie – zawiadamiające Strony postępowania o wystąpieniu Burmistrza Ożarowa w dniu 21.11.2018r. znak: BII.6220.5.2018 do Burmistrzem Miasta i Gminy Zawichost o zaopiniowanie projektu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 755 NA ODCINKU OD KM 25 + 700 DO KM 27 +400 W MIEJSCOWOŚCI SUCHODÓŁKA, GM. OŻARÓW, POWIAT OPATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:01:19 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:02:40 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o śrdowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-08-07 09:36:35 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ożarowa
 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-29 07:37:25 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ożarowa
 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:55:14 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie

GKRRiOŚ.I.6733.2.P.2018                                                               Zawichost, dnia 16.07.2018r.

 


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 12.07.2018r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.2.P.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wodociągu przesyłowego z przyłączami o długości około 940m, PE-100 SDR17 (PN10), o średnicy 140x8,3m oraz 4 szt. hydrantu DN 80 na działkach o nr ewid.: 1487; 1484; 1464; 1465/2; 1465/1; 1466; 1467; 1468; 1469; 1481; 1480; 1479; 1478; 1477; 1476; 1475/2; 1475/1; 1474; 1473/4 1473/1; 1472; 1121; 1120; 1119/2; 1119/1; 1118/1; 1117/1; 1116; 1486 położonych przy drodze powiatowej o nr ewid. 1122/1 (ul. Opatowska) w mieście Zawichost, gmina Zawichost

W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-07-16 20:46:53 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.2.2018                                                  Zawichost, dnia 21.06.2018r.

 


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Gminy Zawichost dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu przesyłowego z przyłączami o długości około 940m, PE-100 SDR17 (PN10), o średnicy 140x8,3m oraz 4 szt. hydrantu DN 80 na działkach o nr ewid.: 1487; 1484; 1464; 1465/2; 1465/1; 1466; 1467; 1468; 1469; 1481; 1480; 1479; 1478; 1477; 1476; 1475/2; 1475/1; 1474; 1473/4 1473/1; 1472; 1121; 1120; 1119/2; 1119/1; 1118/1; 1117/1; 1116; 1486 położonych przy drodze powiatowej o nr ewid. 1122/1 (ul. Opatowska) w mieście Zawichost, gmina Zawichost.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:48:42 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.2.2018                                   Zawichost, dnia 29.05.2018r.

 

Zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu przesyłowego z przyłączami o długości około 940m, PE-100 SDR17 (PN10), o średnicy 140 x 8,3m oraz 4 szt. hydrantu DN 80 na działkach o nr ewid.: 1487; 1484; 1464; 1465/2; 1465/1; 1466; 1467; 1468; 1469; 1481; 1480; 1479; 1478; 1477; 1476; 1475/2; 1475/1; 1474; 1473/4 1473/1; 1472; 1121; 1120; 1119/2; 1119/1; 1118/1; 1117/1; 1116; 1486 położonych przy drodze powiatowej o nr ewid. 1122/1 (ul. Opatowska) w mieście Zawichost, gmina Zawichost.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 29.05.2018r. znak GKRRiOŚ.I.6733.2.2018 wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:04:42 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.2.2018                               Zawichost, dnia 28.05.2018r.

 
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost dotyczący ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie wodociągu przesyłowego z przyłączami o długości około 940m, PE-100 SDR17 (PN10), o średnicy 140x8,3m oraz 4 szt. hydrantu DN 80 na działkach o nr ewid.: 1487; 1484; 1464; 1465/2; 1465/1; 1466; 1467; 1468; 1469; 1481; 1480; 1479; 1478; 1477; 1476; 1475/2; 1475/1; 1474; 1473/4 1473/1; 1472; 1121; 1120; 1119/2; 1119/1; 1118/1; 1117/1; 1116; 1486 położonych przy drodze powiatowej o nr ewid. 1122/1 (ul. Opatowska) w mieście Zawichost, gmina Zawichost.

 

W ciągu 14 dni licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:12:52 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.

GKRRiOŚ.I.6733.1.P.2018

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której wystąpił pełnomocnik POL-BUD Monika Polek z Tarnobrzega

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości


w dniu 29.03.2018r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.1.P.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o dł. ok. 383,00m na działkach o nr ewid. : 306, 1487, 1486, 1484, 1464, 1465/2, 1122/1, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1475 (wg. wykazu właścicieli) położonych przy ulicy Opatowskiej w Zawichoście.

W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-30 19:26:41 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.

GKRRiOŚ.I.6733.1.2018                                              Zawichost, dnia 02.03.2018r.

 

Obwieszczenie


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek z dnia 05.01.2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której wystąpił pełnomocnik POL-BUD Monika Polek, ul. Robotnicza 36a, 39-400 Tarnobrzeg w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o dł. ok. 383,00m na działkach o nr ewid. : 306, 1487, 1486, 1484, 1464, 1465/2, 1122/1, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1475 położonych przy ulicy Opatowskiej w Zawichoście.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:58:18 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie

GKRRiOŚ.I.6733.2.2017/18


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek SKOREK energia, Linów 174, 27-630 Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 19.02.2018r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.2.2017/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej Sn 15 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej nN/SN 0,4 15 kV na działkach o nr ewid. 177/3; 335/3; 368; 152/5; 152/7; 372/6; 372/8; 334/1; 373/7 i 115/5 położonych przy drodze wojewódzkiej i gminnej w miejscowości Piotrowice, gmina Zawichost.
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-19 20:30:25 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.1.P.2018                                             Zawichost, dnia 31.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której wystąpił pełnomocnik POL-BUD Monika Polek, ul. Robotnicza 36a, 39-400 Tarnobrzeg w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o dł. ok. 383,00m na działkach o nr ewid. : 306, 1487, 1486, 1484, 1464, 1465/2, 1122/1, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1475 położonych przy ulicy Opatowskiej w Zawichoście.

 

W ciągu 14 dni licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-02 13:21:35 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Obwieszczenie


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek z dnia 20.12.2017 r. SKOREK energia, Linów 174, 27-630 Zawichost dotyczący ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej Sn 15 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej nN/SN 0,4 15 kV na działkach o nr ewid. 177/3; 335/3; 368; 152/5; 152/7; 372/6; 372/8; 334/1; 373/7 i 115/5 położonych przy drodze wojewódzkiej i gminnej w miejscowości Piotrowice, gmina Zawichost.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:38:43 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.2.2017.

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek firmy Skorek energia sp. z o.o., Linów 174, 27-630 Zawichost
jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej Sn 15 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej nN/SN 0,4 15 kV na działkach o nr ewid. 177/3; 335/3; 368; 152/5;152/7; 372/6; 372/8; 334/1; 373/7 i 115/5 położonych przy drodze wojewódzkiej i gminnej w miejscowości Piotrowice, gmina Zawichost.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 22.12.2017r. znak GKRRiOŚ.I.6733.2.2017 wystąpił do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:14:10 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.2.P.2017

 
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Skorek energia sp. z o.o., Linów 174, 27-630 Zawichost w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej Sn 15 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej nN/SN 0,4 15 kV na działkach o nr ewid. 177/3; 335/3; 368; 152/5; 152/7; 372/6; 372/8; 334/1; 373/7 i 115/5 położonych przy drodze wojewódzkiej i gminnej w miejscowości Piotrowice, gmina Zawichost.

W ciągu 14 dni licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:12:39 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Monika Polek, zam. w Tarnobrzeg

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 20.12.2017r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE Dn 63 (mm) o długości ok. L=172,00m i PE Dn 40 (mm) o długości ok. L=77,00m do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 102; 93; 89 i 99 oraz przebiegającej przez działki o nr ewid.: 116/1; 134; 135/1 i 102 położone przy drogach gminnych w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost.
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-22 12:58:30 | Data modyfikacji: 2019-05-13 14:43:10.
Obwieszczenie

GKRRiOŚ.I.6733.1.2017                                                                         Zawichost, dnia 20.11.2017r.

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,prowadzonego na wniosek z dnia 06.10.2017 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Monika Polek, zam. ul. ..........................., dotyczący ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE Dn 63 (mm) o długości ok. L=172,00m i PE Dn 40 (mm) o długości ok. L=77,00m do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 102; 93; 89 i 99 oraz przebiegającej przez działki o nr ewid.: 116/1; 134; 135/1 i 102 położone przy drogach gminnych w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost .
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-11-21 15:44:23 | Data modyfikacji: 2017-11-23 09:32:36.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.1.P.2017                                                                   Zawichost, dnia 26.10.2017r.

 

Obwieszczenie


Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek wniosku z dnia 06.10.2017 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Monika Polek, zam. ul. ..............., 39 400 Tarnobrzeg, dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE Dn 63 (mm) o długości ok. L=172,00m i PE Dn 40 (mm) o długości ok. L=77,00m do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 102; 93; 89 i 99 oraz przebiegającej przez działki o nr ewid.: 116/1; 134; 135/1 i 102 położone przy drogach gminnych w miejscowości Dąbie, gmina Zawichost


W ciągu 14 dni licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-31 13:03:28 | Data modyfikacji: 2017-10-31 13:22:30.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Zawichost, dnia 16.02.2017 r.


OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta i Gminy Zawichost”

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości, informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Zawichost ", zwanego dalej „PGN”.

Stosownie do zapisów art. 48 ust. 1 w związku art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „PGN”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 08.02.2017 r., znak: WPN-II.410.21.2017.EC uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PGN”, co jest równoznaczne m.in. z brakiem konieczności sporządzania prognozy dla tego opracowania.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach w piśmie z dnia 15.02.2017 r. znak: NZ.9022.5.12.2017 uzgodnił, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „PGN” dla Miasta i Gminy Zawichost.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Planu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w organów, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Zawichost ".


UZASADNIENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawierające informacje o uwarunkowaniach, które brane były pod uwagę odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY ZAWICHOST", zwanego dalej „PGN”.

Opis uwarunkowań dotyczących odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
1. Charakter działań przewidzianych w dokumencie:

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
Opracowany „PGN” nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zaproponowane do realizacji działania nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:
Działania określone w „PGN” wynikają z analiz stanu aktualnego źródeł związanych z niską emisją i są zgodne z kierunkami działań określonych w dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym.
Obszary działań ujęte w omawianym dokumencie są zgodne z lokalnymi dokumentami strategicznymi
i planistycznymi gminy Zawichost;
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska:
Opracowany projekt „PGN” posiada w swojej treści analizę stanu środowiska naturalnego gminy Zawichost, jak również przyjęte w nim założenia są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne źródła energii). Te działania są zgodne ze wspólnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych źródeł energii;
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:
Dokument w całej swej treści odnosi się do problematyki ochrony środowiska, zwłaszcza zapobiegania emisji szkodliwych substancji do środowiska, ograniczeniu zużycia surowców i racjonalnemu korzystaniu, jak i planowaniu zużycia. Omówione problemy wiążą się z prawodawstwem wspólnotowym, krajowym oraz dokumentami na poziomie regionalnym z dziedziny ochrony środowiska.
2. Rodzaj i skale oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań:
Działania określone w „PGN” będą oddziaływać na środowisko w sposób pozytywny, ze względu na swój charakter i cel, któremu mają służyć. Z uwagi na konieczność wpisania krótko i średnioterminowych działań do dokumentu finansowego gminy uznaje się, że pozytywne oddziaływanie „PGN” jest wysoce prawdopodobne.
W „PGN” zostały określone cele na lata przyszłe, jednak skutki będą odczuwalne również w kolejnych latach, wynika z tego zatem, że oddziaływanie „PGN” będzie długotrwałe. Działania określone w „PGN” dotyczą obszaru terytorialnego Miasta i Gminy Zawichost, zatem oddziaływanie będzie mieć raczej charakter lokalny. „PGN” nie zakłada powtarzalności działań, jednak przewidziany został monitoring efektów oraz ewentualna kontynuacja wdrażania działań. Charakter działań wskazuje na nieodwracalność pozytywnych oddziaływań określonych w „PGN”.

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych:
Gmina Zawichost położona jest w niewielkiej odległości od granic kraju, ale planowane w dokumencie działania mają zasięg lokalny, w związku z czym nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska:
Cele i kierunki „PGN” wskazują na jego proekologiczny charakter, z którym wiąże się oddziaływanie korzystne dla zdrowia człowieka. Działania określone w „PGN” nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie człowieka. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska ocenia się jako minimalne.
3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu. Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:
Na terenie Miasta i Gminy Zawichost występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Skutki wdrożenia w życie „PGN” nie wpłyną negatywnie na najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może nastąpić tylko w przypadku, gdy:
- realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
- dotyczy obszarów w granicach jednej gminy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko (w sensie negatywnym), a ponadto dokument dotyczy obszaru terytorialnego Miasta i Gminy Zawichost. Zaplanowane w „PGN” działania skoncentrowane są na inwestycjach m.in. termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła, instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym (inwestycje parasolowe), modernizacja infrastruktury oświetlenia, remont budynków użyteczności publicznej - ośrodek zdrowia, budynek OSP, a także edukacja przedsiębiorców i mieszkańców gminy, szkolenia w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE oraz akcje informacyjne, promocyjne skierowane do mieszkańców, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów.
Wszelkie ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko, związane z wdrożeniem postanowień dokumentu wystąpią głównie na etapie realizacji planowanych zamierzeń i będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Z uwagi na skalę przewidywalnych oddziaływań, ewentualne uciążliwości nie będą skutkować znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko.
W związku z powyższym na podstawie art. 48 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 49 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost postanowił odstąpić od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „PGN”.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-17 11:25:08 | Data modyfikacji: 2017-02-17 11:25:54.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6733.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 29.12.2016r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia na działce o nr ewid. 433/2 stanowiącej własność Gminy Zawichost, ul. St. Żeromskiego 50, 27 630 Zawichost, położonej przy drodze powiatowej (ul. Słoneczna) w Zawichoście, gmina Zawichost.

W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.
Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:10:40 | Data modyfikacji: 2017-02-17 11:25:54.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6733.5.2016


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 29.12.2016r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na rewitalizacji miasta Zawichost, tj.:
1) zabezpieczeniu murów oporowych ul. Leonarda (droga gminna), przebudowie chodników i nawierzchni ulicy;
2) wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą ul. Głębokiej (droga gminna);
3) przebudowie ul. Szkolnej (droga gminna) wraz z budową parkingu przy budynku szkoły;
4) remoncie pomieszczeń w budynku OSP;
5) przebudowie chodników i nawierzchni ul. Zielnej (droga gminna)
— na działkach o nr ewid.: 146; 154; 257; 200; 228; 221/3 położonych po północnej stronie drogi wojewódzkiej (ul. St. Żeromskiego) w centrum miasta Zawichost
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.
Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:09:14 | Data modyfikacji: 2017-02-17 11:25:54.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.6.2016

 

 Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Gminy Zawichost złożony w dniu 24.10.2016 r.

jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście na działce nr ewid. 433/2 w Zawichoście

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 24.10.2016r. znak GKRRiOŚ.i.6733.6.2016 wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Kielcach del. w Sandomierzu, oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 18:28:52 | Data modyfikacji: 2016-12-07 18:29:55.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.5.2016

 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Gminy Zawichost złożony w dniu 24.10.2016 r.

jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rewitalizacji miasta Zawichost tj. : zabezpieczenie murów oporowych ul. Leonarda, przebudowie chodnika i nawierzchni ulic, wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą ulicy Głębokiej, przebudowie ulicy Szkolnej wraz z budową parkingu przy budynku szkoły, remoncie pomieszczeń w budynku OSP, przebudowie chodników i nawierzchni ulicy Zielnej na działkach o nr ewid :146, 154, 257, 200, 228, 221/3 w Zawichoście.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 24.10.2016r. znak GKRRiOŚ.i.6733.5.2016 wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Kielcach del. w Sandomierzu, oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-12-07 18:26:56 | Data modyfikacji: 2016-12-07 18:29:44.
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia
10.11.2016r.

Znak : GN.III 70200/2/2016 Obwieszczenie do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:45:12 | Data modyfikacji: 2016-12-07 18:29:44.
OBWIESZCZENIE
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji rozbudowy i nadbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:22:47 | Data modyfikacji: 2016-12-07 18:29:44.
OBWIESZCZENIE
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji Rewitalizacja Miasta Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:20:21 | Data modyfikacji: 2016-12-07 18:29:44.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6733.4.2016


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości


w dniu 2.09.2016r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE Dn 40 (mm), o długości ok. L=15,0m do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 553 stanowiącej własność Państwa Katarzyny i Macieja Zimoląg, zam. Czyżów Szlachecki 123/3, oraz przebiegającej przez działki o nr ewid.: 446/2, 608 położonych w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost.
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Andrzej Wzorek

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-02 14:21:24 | Data modyfikacji: 2016-12-07 18:29:44.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6733.4.2016


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27–600 Sandomierz, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Monika Polek, zam. ul. Robotnicza 36A, 39 400 Tarnobrzeg, dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE Dn 40 (mm), o długości ok. L=15,0m do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 553 oraz przebiegającej przez działki o nr ewid. 446/2 i 608 położonych w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Autor: Obowiązuje od 2016-08-09 | Data wprowadzenia: 2016-08-05 12:00:27 | Data modyfikacji: 2016-08-10 10:22:56.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.4.2016

 Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony w dniu 30.06.2016 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27–600 Sandomierz, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pani Monika Polek, zam. w Tarnobrzegu,

jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE Dn 40 (mm), o długości ok. L=15,0m do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 553 oraz przebiegającej przez działki o nr ewid. 446/2 i 608 położonych w miejscowości Czyżów Plebański, gmina Zawichost.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 21.07.2016r. znak GKRRiOŚ.i.6733.4.2016 wystąpił do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Andrzej Wzorek

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:08:47 | Data modyfikacji: 2016-08-10 10:22:56.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6733.3.2016

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości


w dniu 14.07.2016r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.3.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu na działce o nr ewid. 870 położonej w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Andrzej Wzorek

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-18 12:19:20 | Data modyfikacji: 2016-08-10 10:22:56.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6733.04.2016


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczyna się postępowanie na wniosek PGNiG w Sandomierzu ul. Żeromskiego 14, 27-600 Sandomierz dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Sieci gazu średniego ciśnienia o dł. ok. 15 mb. w m. Czyżów Plebański na działkach o nr ewidencyjnych : 553, 446/2, 608.


W ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. urzędzie pokój nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


 


Józef Paćkowski


Sekretarz Gminy Zawichost


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:45:40 | Data modyfikacji: 2016-08-10 10:22:56.
ZAWIADOMIENIE

GKRRiOŚ.I.6733.3.2016


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu na działce o nr ewid. 870 położonej w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-21 09:27:53 | Data modyfikacji: 2016-06-21 09:28:08.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 15.06.2016r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Polnej na działkach o nr ewid: 1237; stanowiącej pas drogowy drogi gminnej, 1384; 371 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej, oraz na działkach o nr ewid. 1494 i 1501 położonych w mieście Zawichost, gmina Zawichost.
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:15:27 | Data modyfikacji: 2016-06-17 09:16:08.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKRRiOŚ.I.6733.1.2016


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 15.06.2016r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sceny z zapleczem socjalnym na działce o nr ewidencyjnym 1014 położonej przy drodze gminnej w Zawichoście.
W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Józef Paćkowski

Sekretarz Gminy Zawichost

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:12:48 | Data modyfikacji: 2016-06-17 09:16:08.

GKRRiOŚ.I.6733.3.P.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu na działce o nr ewidencyjnym 870 w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost.

W ciągu 14 dni licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie pokój 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Sekretarz Gminy Zawichost
Józef Paćkowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:25:42 | Data modyfikacji: 2016-06-17 09:16:08.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Gminy Zawichost, ul. St. Żeromskiego 50, 27 630 Zawichost, jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sceny z zapleczem socjalnym na działce o nr ewid. 1014 położonej przy drodze gminnej w Zawichoście .
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalne Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Sekretarz Gminy Zawichost
Józef Paćkowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-31 10:50:24 | Data modyfikacji: 2016-06-17 09:16:08.

 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Gminy Zawichost, ul. St. Żeromskiego 50, 27 630 Zawichost, jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Polnej na działkach o nr ewid: 1237; stanowiącej pas drogowy drogi gminnej, 1384; 371 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej, oraz na działkach o nr ewid. 1494 i 1501 położonych w mieście Zawichost, gmina Zawichost .
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalne Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Sekretarz Gminy Zawichost
Józef Paćkowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-31 10:48:36 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6730.2P.2016

 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony w dniu 14.04.2016 r. przez Gminę Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Polnej na działkach o nr ewid: 1237; stanowiącej pas drogowy drogi gminnej, 1384; 371 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej, oraz na działkach o nr ewid. 1494 i 1501 położonych w mieście Zawichost, gmina Zawichost.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 4.05.2016r. znak GKRRiOŚ.i.6730.2P.2016 wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu 199, 27-650 Samborzec o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:23:41 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ.I.6730.1P.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony w dniu 17.04.2016 r. przez Gminę Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sceny z zapleczem socjalnym na działce o nr ewid. 1014 położonej przy drodze gminnej w Zawichoście.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 25.04.2016r. znak GKRRiOŚ.i.6730.1P.2016 wystąpił do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział w Sandomierzu ul. Staromiejska 14, 27-600 Sandomierz o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:22:09 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej
oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Polnej

GKRRiOŚ.I.6733.02.P.2016

 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczyna się postępowanie na wniosek Gminy Zawichost, ul. St. Żeromskiego 50, 27 630 Zawichost dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Polnej na działkach o numerach ewidencyjnych : 1237; stanowiącej pas drogowy drogi gminnej, 1384; 371 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej, oraz na działkach o nr ewid. 1494 i 1501 położonych w mieście Zawichost, gmina Zawichost .

W ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. urzędzie pokój nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-05-05 08:54:06 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczyna się postępowanie na wniosek Gminy Zawichost, ul. St. Żeromskiego 50, 27 630 Zawichost dotyczącego ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sceny z zapleczem socjalnym na działce o nr ewid. 1014 położonej przy drodze gminnej w Zawichoście.

W ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. urzędzie pokój nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:12:08 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na wydobywanie piasku z rzeki Wisła

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-11 08:05:01 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.
Obwieszczenie

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiację przedsięwzięcia:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0763 T Maruszów - Linów w miejscowości Linów od km 0+000 do 1+100

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-04-05 14:44:09 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.

GKRRiOŚ.I.6733.3.P.2015

 


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, zawiadamia, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Okręg Katowice w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Piotr Janik, NetWorkS! Sp. z o.o. Biuro Regionalne Katowice, ul. Sowińskiego 46A, 40-018 Katowice, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 24060 KTB_ZAWICHOST_MARUSZOW wraz z drogą dojazdową i przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. 30/2 położonej w miejscowości Linów, gmina Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do publicznej wiadomości

w dniu 23.11.2015r. wydana została decyzja znak: GKRRiOŚ.I.6733.3.P.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 24060 KTB_ZAWICHOST_MARUSZOW wraz z drogą dojazdową i przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. 30/2 położonej w miejscowości Linów, gmina Zawichost. W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w pokoju nr 19 w godz. 7-15.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. W przypadku stron które powzięły informację o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego ogłoszenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost rozpoczyna się od dnia jego publicznej publikacji.

Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Andrzej Wzorek

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-24 10:28:21 | Data modyfikacji: 2016-05-31 10:49:21.

Zawichost, dnia 29.10.2015r.


Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015, poz. 199 ze. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Okręg Katowice w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Piotr Janik, NetWorkS! Sp. z o.o. Biuro Regionalne Katowice, ul. Sowińskiego 46A, 40-018 Katowice, jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 24060 KTB_ZAWICHOST_MARUSZOW wraz z drogą dojazdową i przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. 30/2 stanowiącej własność Pana Piotra Kolasińskiego, zam. Linów Kolonia, 27-630 Zawichost, położonej w miejscowości Linów, gmina Zawichost.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie Gospodarki Komunalne Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. Nr. 19 i jest do wglądu w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-11-02 06:04:29 | Data modyfikacji: 2015-11-02 06:05:12.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony w dniu 22.09.2015 r. przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Okręg Katowice w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Piotr Janik, NetWorkS! Sp. z o.o. Biuro Regionalne Katowice, ul. Sowińskiego 46A, 40-018 Katowice,
jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 24060 KTB_ZAWICHOST_MARUSZOW wraz z drogą dojazdową i przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. 30/2 położonej w miejscowości Linów, gmina Zawichost.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 02.10.2015r znak GKRRiOŚ.i.6733.3P.2015r wystąpił do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział w Sandomierzu ul. Staromiejska 14, 27-600 Sandomierz oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Na podstawie art. 49 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-09 15:26:42 | Data modyfikacji: 2015-11-02 06:05:12.
OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 Wydobywanie piasku z rzeki Wisły w km 286+700 do 287+000 na działce 1000/8 wraz z jego składowaniem na lewym brzegu rzeki Wisły w km 287+000.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-07 18:38:59 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2015r. poz. 199) zawiadamia się, że wszczyna się postępowanie na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Okręg Katowice w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Piotr Janik, NetWorkS! Sp. z o.o. Biuro Regionalne Katowice, ulica Sowińskiego 46A, 40-018 Katowice, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 24060 KTB_ZAWICHOST_MARUSZOW wraz z drogą dojazdową i przyłączem energetycznym na działce o nr ewid. 30/2 położonej w miejscowości Linów, gmina Zawichost.


W ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. urzędzie pokój nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-10-02 18:06:27 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie budowy stacji transformatorowej napowietrznej w miejscowościach Czyżów Szlachecki, Piotrowice, Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-08-03 06:52:31 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
OBWIESZCZENIE

GKRRiOŚ-I-6733.02.P.2015.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2015r. poz. 199) zawiadamia się, że wszczyna się postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów w imieniu którego wystąpił pełnomocnik Pan Stanisław Buczyński, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej napowietrznej 15/04 kV typu STSR 20/250, odcinka linii SN 15 kV kablowej 3x1xXRUHAKXS-120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN na działkach o nr ewid. : 580/2 położonej w Czyżowie Szlachecki, 735 położonej w Zawichoście i 333/3 położonej w Piotrowicach w gminie Zawichost.


W ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. urzędzie pokój nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:05:58 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji PGE Dystrybucja S.A. budowy stacji trafo 15/04 kV

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:30:44 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-04-17 21:41:12 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów w sprawie ustalenia lokalizacji inswetycji celu publicznego (budowa stacji trafo 15/04 kV )

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:42:02 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie

Zawichost, dnia 9 września 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  z 2012 r.,  poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawichoście Uchwały Nr XXIV/170/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost, obejmującego obszar gminy w granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Zawichost przy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 15 października 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer lub nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-09-09 12:29:59 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost obwieszcza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-08-14 11:25:38 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia że w dniu 22.05.2013 roku wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia warunków lokalizacji budowy odcinak sieci wodociągowej.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:12:45 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

GKiMZNiI.II.6230.9.2012

 

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012 – 2032”.

   Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.

   Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, Burmistrz Mista i Gminy Zawichost w dniu 25.10.2012r. pismami Znak: GKiMZNiI.II.6230.7.2012 wystąpił z wnioskiem odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię w sprawie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia takiej oceny dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012 – 2032”.Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 22 listopada Znak:  WPN-II.410.144.2012.AN uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu przedmiotowego dokumentu.

   Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 15 listopada 2012r. Znak: SEV.9022.5.185.2012 również stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu.

   Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przedstawione w załączniku do niniejszego obwieszczenia, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost
na lata 2012 – 2032”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Zawichost www.bip.zawichost.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Mista i Gminy Zawichost z siedzibą  w Zawichości ul. Żeromskiego 50.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:33:51 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKiMZNiI.II.6230.8.2012

 

                                                 OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012-2032”.
Na podstawie art. 29, art. 30 i art. 39-42 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na lata 2012-2032” w dniach od 18 grudnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pokój nr 17 w godz. 700-1500.
Uwagi i wnioski do projektu „Programu…” mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzad@zawichost.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2013r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost.


Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:30:02 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 Obwieszczenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-30 10:27:17 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
  o wszczęciu postępowania na ustalenie lokalizacji inwestycji- budowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-25 09:50:44 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 o wszczęciu postępowania na rustalenie lokalizacji inwestycji - budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole podstawowej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-25 09:47:54 | Data modyfikacji: 2015-10-07 18:40:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej dla zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków P1 w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-03-20 08:42:56 | Data modyfikacji: 2012-03-20 08:52:50.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Pobierz obwieszczenie>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-11-30 08:26:27 | Data modyfikacji: 2011-11-30 08:27:59.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-03-21 11:13:32 | Data modyfikacji: 2011-03-21 11:14:31.
Obwieszcznie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Owieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia Budowa dwóch elektrowni wiatrowych >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-02-10 06:51:48 | Data modyfikacji: 2011-03-21 11:14:31.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost - Budowa elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW każda, wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową i elektroenergetycznę w miejscowośći Józefków, gmina Zawichost działki nr 449 i 450

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-07-20 08:07:23 | Data modyfikacji: 2011-03-21 11:14:31.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 18.05.2009 r.
 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji Centrum Zawichostu.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-05-18 14:06:10 | Data modyfikacji: 2011-03-21 11:14:31.
Obwieszczenie
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia że w dniu 21.04.2009 r zostało wszczęte postępowanie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:49:28 | Data modyfikacji: 2011-03-21 11:14:31.
Data wprowadzenia: 2009-04-21 12:49:28
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki