Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

GKRRiOŚ-III.271.2.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawichost: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Numer ogłoszenia: 95277 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawichost.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2016/2017, - dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost w okresie od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. - świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci szkolnych - niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Zawichost do szkoły w Sandomierzu w roku szkolnym 2016/2017 ZADANIE I - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będzie na następujących trasach: I TRASA: Zawichost Szkoła, Piotrowice, Zawichost Szkoła II TRASA: Zawichost, Linów, Linów Stary, Zawichost Szkoła III TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Podgórze, Zawichost Szkoła IV TRASA: Zawichost, Linów Przedszkole, Linów Pasy, Linów Kopanina, Linów Góry, Zawichost Szkoła V TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Górki, Zawichost Szkoła VI TRASA: Zawichost, Dziurów, Wygoda, Wyspa, Pawłów, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VII TRASA: Zawichost, Linów Tartak (od strony Niemcówki), Chrapanów, Podszyn, Dąbie, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VIII TRASA: Czyżów Szlachecki Szkoła, Józefków, Pawłów Kolonia, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Zawichost Szkoła Uwagi związane z realizacją usługi z części I: Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych odwiezienie uczniów po zajęciach. Autobusy (minimum cztery) muszą być wyposażone w minimum 39 miejsc siedzących każdy. Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2016/2017, począwszy od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017. Dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum - do godz. 8:00 Odwóz ze szkół podstawowych należy zsynchronizować z odwozem z gimnazjum w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. W trakcie roku szkolnego może wystąpić konieczność zmiany trasy wg potrzeb Zamawiającego. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywało się wg faktycznych wskazań licznika kilometrów (należy podawać zawsze stan licznika w chwili rozpoczęcia trasy oraz stan licznika w chwili zakończenia trasy tj. od momentu wejścia do autobusu opiekuna do momentu opuszczenia pojazdu przez opiekuna) dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół. Miesięczny raport przejazdów stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi - Załącznik nr 2 do umowy ZADANIE II Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost będą realizowane w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami wyposażonymi w minimum 39 miejsc siedzących. Stosownie do potrzeb zamawiającego, usługi będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń, które określać będą dzień wyjazdu oraz trasę. Zlecenia następować będą w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie więcej niż 5.550 km ZADANIE III Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci szkolnych - niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Zawichost do szkoły w Sandomierzu w roku szkolnym 2016/2017 Dowozem objętych będzie 6 dzieci na trasie Czyżów Szlachecki - Dziurów - Zawichost - Podgórze - Sandomierz. - Przejazdy należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2016/2017, począwszy od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - Przewozy i odwozy dzieci szkolnych będą odbywały się według rozkładu ustalonego przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Trasa dowozu może ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach na co najmniej 5 dni przed ich wprowadzeniem. - Autobus winien mieć minimum 7 miejsc siedzących. - Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. UWAGI OGÓLNE ZADANIA I, ZADANIA II, ZADANIA III : Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdu wykonawcy do początkowego przystanku i odjazdu z ostatniego przystanku, kończącego trasę.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu zamówienia podstawowego do 50 % wartości podstawowej
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.10.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie na załączonym druku do SIWZ
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (dotyczy I i II Zadania) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał Dla zadania I: Wykonano minimum jedną usługę związaną z przewozem dzieci do szkół w sposób nieprzerwalny przez okres 6 miesięcy o wartości 50 tys. zł Dla zadania II: wykonano minimum jedną usługę związaną z przewozem dzieci o wartości 10 tys. zł Do pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował, a jeżeli wykonawca będzie dysponował przedkłada pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wskaże, że Dla zadania I: dysponuje, co najmniej czterema kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum czterema pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, które są wyposażone każdy w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami Markę samochodu typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. Dla zadania II: dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum jeden autobus przystosowany do przewozu osób oraz wyposażony w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami Markę samochodu typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował, a jeżeli wykonawca będzie dysponował przedkłada pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wskaże, że Dla zadania I: dysponuje, co najmniej czterema kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum czterema pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, które są wyposażone każdy w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami Markę samochodu typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. Dla zadania II: dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum jeden autobus przystosowany do przewozu osób oraz wyposażony w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami Markę samochodu typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał Dla zadania I: Wykonano minimum jedną usługę związaną z przewozem dzieci do szkół w sposób nieprzerwalny przez okres 6 miesięcy o wartości 50 tys. zł Dla zadania II: wykonano minimum jedną usługę związaną z przewozem dzieci o wartości 10 tys. zł Do pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa zostanie zawarta na każde zadanie odrębnie, wyłącznie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Umowę sporządza się dla poszczególnych zadań odrębnie, także w sytuacji gdy wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą na dwa zadania. Zamawiający dopuszcza zamianę wskazanych pojazdów, jeżeli pojazd zamienny spełni postawiony warunek w zakresie dysponowania pojazdem oraz zamiany kierowcy o kwalifikacjach i uprawnieniach wymaganych w SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość aneksowania umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tras, a co za tym idzie zwiększenia lub zmniejszenia liczby kilometrów (zadanie I) Zamawiający zastrzega sobie prawo bez wprowadzenia zmian do zawartej umowy zmiany trasy w przypadku: jeżeli zmieni się ilość dzieci zamieszkałych w obrębie danej trasy dowozu, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów; w przypadku zmiany organizacji roku szkolnego (wynikająca z arkusza organizacyjnego szkół - szkoły); w przypadku zmian planu nauczania w szkołach (szkole) w poszczególnych dniach tygodnia, których Zamawiający nie może przewidzieć, z innych nieprzewidzianych przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie podpisywania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 35, 27-630 Zawichost 50, pok. nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 35, 27-630 Zawichost 50, pok. nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE I - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będzie na następujących trasach: I TRASA: Zawichost Szkoła, Piotrowice, Zawichost Szkoła II TRASA: Zawichost, Linów, Linów Stary, Zawichost Szkoła III TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Podgórze, Zawichost Szkoła IV TRASA: Zawichost, Linów Przedszkole, Linów Pasy, Linów Kopanina, Linów Góry, Zawichost Szkoła V TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Górki, Zawichost Szkoła VI TRASA: Zawichost, Dziurów, Wygoda, Wyspa, Pawłów, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VII TRASA: Zawichost, Linów Tartak (od strony Niemcówki), Chrapanów, Podszyn, Dąbie, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VIII TRASA: Czyżów Szlachecki Szkoła, Józefków, Pawłów Kolonia, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Zawichost Szkoła Uwagi związane z realizacją usługi z części I: Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych odwiezienie uczniów po zajęciach. Autobusy (minimum cztery) muszą być wyposażone w minimum 39 miejsc siedzących każdy. Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2016/2017, począwszy od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017. Dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum - do godz. 8:00 Odwóz ze szkół podstawowych należy zsynchronizować z odwozem z gimnazjum w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. W trakcie roku szkolnego może wystąpić konieczność zmiany trasy wg potrzeb Zamawiającego. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywało się wg faktycznych wskazań licznika kilometrów (należy podawać zawsze stan licznika w chwili rozpoczęcia trasy oraz stan licznika w chwili zakończenia trasy tj. od momentu wejścia do autobusu opiekuna do momentu opuszczenia pojazdu przez opiekuna) dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół. Miesięczny raport przejazdów stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi - Załącznik nr 2 do umowy.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.10.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE II Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost będą realizowane w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami wyposażonymi w minimum 39 miejsc siedzących. Stosownie do potrzeb zamawiającego, usługi będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń, które określać będą dzień wyjazdu oraz trasę. Zlecenia następować będą w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie więcej niż 5.550 km.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.10.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE III Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci szkolnych - niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Zawichost do szkoły w Sandomierzu w roku szkolnym 2016/2017 Dowozem objętych będzie 6 dzieci na trasie Czyżów Szlachecki - Dziurów - Zawichost - Podgórze - Sandomierz. - Przejazdy należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2016/2017, począwszy od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - Przewozy i odwozy dzieci szkolnych będą odbywały się według rozkładu ustalonego przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Trasa dowozu może ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach na co najmniej 5 dni przed ich wprowadzeniem. - Autobus winien mieć minimum 7 miejsc siedzących. - Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.10.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-06-21 09:19:42.
Data wprowadzenia: 2016-06-21 09:19:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót