Sesja 28/02/2008

 Uchwała Nr XV/65/2008 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:57:41.
 Uchwała Nr XV/66/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 10:59:19.
 Uchwała Nr XV/67/2008 w sprawie wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:00:32 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/68/2008 w sprawie ustalenia diet radnych.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:02:38 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/69/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:04:31 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 r

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:06:38 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/71/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:08:07 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/72/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:10:02 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/73/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:12:59 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/74/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Zawichost.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:15:47 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/75/2008 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:17:16 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/76/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:18:35 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Załączniki do uchwały Nr XV/76/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:20:30 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.
 Uchwała Nr XV/77/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zawichost do wspólnego przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego powiatu sandomierskiego polegającego na przygotowaniu do realizacji projektu informatycznego pod nazwą „ E – usługi szansą rozwoju powiatu sandomierskiego ” , oraz jego wdrożenia.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:22:34 | Data modyfikacji: 2008-12-15 11:05:10.

Zobacz:
 Sesja 28/02/2008 .  Sesja 27/03/2008 .  Sesja 28/04/2008 .  Sesja 11/06/2008 .  Sesja 28/08/2008 .  Sesja 09/10/2008 .  Sesja 30/10/2008 .  Sesja 26/11/2008 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-15 11:22:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki