bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Deklaracja dostępności strona główna 

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Zawichost zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost
.

 

Data publikacji strony internetowej: brak danych. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: brak danych.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

  • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,

  • Dla informacji brak właściwej relacji,

  • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

  • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,

  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.


Wyłączenia:

  • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span
id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Próchnicki Wojciech,
/>informatyk@zawichost.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158364115 wew.28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

 

 

  1. W budynku znajdują się 2 wejście. Jest schodołaz.

 

  1. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

 

  1. Są platformy. Brak pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

  1. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczymy i oznaczymy na parkingu
   przy urzędzie jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 

  1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia
   tłumacza języka migowego przed wizytą.

 

  1. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

Aplikacje mobilne

 

Brak aplikacji mobilnych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2023-04-03 13:52:31 | Data modyfikacji: 2023-04-03 13:54:31.
Data wprowadzenia: 2023-04-03 13:52:31
Data modyfikacji: 2023-04-03 13:54:31
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl