bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

Za 2019 rok
Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:30:00 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:32:02 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:35:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-21 11:38:11 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:00:13 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zawichost 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:02:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:03:20 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:04:31 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:33:35.
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:16 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:33:33.
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:25 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:31:55.
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:35 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:30:52.
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:45 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:29:50.
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:20:55 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:47:03.
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:06 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:28:22.
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:15 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:27:10.
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:23 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:26:08.
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich - wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-07 09:21:33 | Data modyfikacji: 2019-02-07 09:24:30.
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:45 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:49:29.
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powiołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2019 roku oraz na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:52 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:52:33.
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 19 lutego 2018 roku. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:48:59 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:29:31.
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:06 | Data modyfikacji: 2019-02-13 07:54:53.
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-13 07:49:12 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:31:17.
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 184/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:36 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:36:39.
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:45 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:38:38.
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie użyczenia nieruchomości KS Powiśle w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:53 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:41:17.
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:33:00 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:12:22.
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:33:07 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:42:45.
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:37 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:16:25.
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:46 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:14:21.
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przejęcia dokumentacji OPS w Zawichoście dotyczącej 2 projektów współfinansowanych ze środków EFS pn. Wspieramy rodziny z gminy Zawichost oraz Kluby seniora w Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:10:59 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:16:59.
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:11:26 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:21:26.
Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:23:51 | Data modyfikacji: 2019-03-13 10:21:26.
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:31 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:20:31.
Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:38 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:22:23.
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:44 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:23:54.
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w budynku zdrowia w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:50 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:27:18.
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych - w budynku przy ul. Szkolnej 8w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:19:57 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:34:09.
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:35:45 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:37:41.
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązów Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:35:51 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:39:33.
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:51:17 | Data modyfikacji: 2019-03-20 12:52:22.
Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:41:46 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:05:36.
Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:41:54 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:15:23.
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:00 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:33:16.
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:07 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:19:19.
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przegladu dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:14 | Data modyfikacji: 2019-04-04 13:10:23.
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:21 | Data modyfikacji: 2019-04-04 13:12:35.
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:28 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:13:11.
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:36 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:10:30.
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:44 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:21:25.
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:42:52 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:13:18.
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:28 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:16:23.
Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:35 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:18:01.
Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Czyżowie Szlacheckim

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:42 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:19:59.
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:31:59 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:19:59.
Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:10:53 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:14:38.
Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:01 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:16:26.
Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:08 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:19:18.
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:16 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:22:11.
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:22 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:24:20.
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:31 | Data modyfikacji: 2019-05-21 11:28:36.
Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:32:27 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:40:48 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia nieruchości gruntowej w Podszynie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:27:59 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:53:51.
Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązów Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:44 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:32:38.
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:50 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:35:19.
Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:30:56 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:39:30.
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:03 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:41:23.
Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:10 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:44:20.
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:16 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:46:56.
Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:24 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:50:36.
Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:30 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:57:03.
Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:37 | Data modyfikacji: 2019-05-23 08:58:52.
Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:44 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:00:16.
Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie upoważnienia pracownika UMiG Zawichost do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:51 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:05:10.
Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w UMiG Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 08:31:59 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:13:15.
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:34 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:16:57.
Zarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany instrukcji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:40 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:18:44.
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające Zarządzenie nr 202/2016 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Zawichost oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:14:50 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:21:54.
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Zawichostu
 zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza MiG Zawichost z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury związanej w zasadami rozliczeń podatków od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:15:00 | Data modyfikacji: 2019-05-23 09:25:01.
Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:15:10 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:17:49.
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:52:48 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:20:45.
Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:52:57 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:22:08.
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:03 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:25:10.
Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie sporządzenia spisu środków pieniężnych w kasie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:11 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:51:44.
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szaczowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:53:20 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:55:57.
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:24 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:55:00.
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:32 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:55:00.
Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:42 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:41:11.
Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:50 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:43:34.
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:09:58 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:47:34.
Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:05 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:50:52.
Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:11 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:52:23.
Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:18 | Data modyfikacji: 2019-06-13 08:52:23.
Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Zawichost za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:27 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:28:52.
Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Zawichost

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-31 08:10:34 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:07 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:17 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:25 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:31 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:40 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:47 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:39:56 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:07 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:15 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:25 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Zawichostu
 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:40:34 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.
Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:44:04 | Data modyfikacji: 2019-05-31 08:49:21.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za 2018 rok
   Za 2017 rok
   Za 2016 rok
   Za 2015 rok
   Za 2014 rok
   Za 2013 rok
   Za 2012 rok
   za 2011 rok
   za 2010 rok
Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:44:04
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl