bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Zawichost www.zawichost.pl
Pożytek publiczny strona główna 

Pożytek publiczny
Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2016."
 w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-15 13:50:54.
Ogłoszenie o Wyniku Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2017 rok .


Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach  ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .

 

Do dnia 27.02. 2017 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .


Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok

wynosi 20. 000,00 zł.

  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-07 07:35:47 | Data modyfikacji: 2017-03-07 07:37:14.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2017 upowszechnianie sportu i rekreacji 20.000,00 zł

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA

Załączniki:

1. WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:11:16 | Data modyfikacji: 2017-02-06 12:31:52.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:11:16
Data modyfikacji: 2017-02-06 12:31:52
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl