Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
° Referendum 2015
° Nabór na ławników sądowych
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
Informacja o terminie XVIII Sesji VIII Kadencji
Rady Miejskiej Zawichost

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost informuje, że XVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Zawichost odbędzie się w dniu 27 maja 2020r. o godz. 10:30 w sali nr 5 budynku Urzedu  ul. Żeromskiego 50 Zawichost.


Link do relacji z sesji Rady Miejskiej Zawichost https://youtu.be/Ai-MQ8XjhXY

Porządek obrad>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 13:42:50 Informację zaktualizowano 2020-05-20 10:55:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV
z dnia 9 listopada 2018 r.
 w sprawie zwolania I sesji Rady Miejskiej w Zawichocie w celu zloenia glubowania przez radnvch Rady Miejskiej w Zawichocie oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wybranych w wyborach organówjednostek samorzqdu tervtorialnego przeprowadzonych w dniu 21 padziernika oraz 4 listopada 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 08:59:12 Informację zaktualizowano 2018-11-15 09:00:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
  Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 12:31:07 Informację zaktualizowano 2018-05-30 12:31:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2017 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
  wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 12:29:46 Informację zaktualizowano 2018-05-30 12:32:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz  Miasta i Gminy Zawichost informuje, że od dnia 6 – 18sierpnia 2012 roku na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest(powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy ankieterom wykonującym w/w. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.
Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych. Ankieterzy wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Burmistrza Miasta
i Gminy Zawichost.

 

Do wiadomości:

Sołtysi Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 13:16:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
których udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
 wykaz do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 14:53:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i
fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 roku
ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł.
 wykaz do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 14:57:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób
fizycznych,których udzielono pomocy publicznej w
2013 roku.
 Wykaz do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 07:40:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób
fizycznych,których udzielono pomocy publicznej w
2014 roku.
 Wykaz osób do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 14:54:51 Informację zaktualizowano 2015-05-27 14:57:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i
fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej którym w
zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku
ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł.
 Wykaz osób do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 14:56:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania
mieszkania socjalnego
 Pobierz >>>
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:04:06 Informację zaktualizowano 2015-07-31 11:05:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

I N F O R M A C J A


Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 195/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 04 grudnia 2015 roku,


dzień 24 grudnia 2015 roku tj. czwartek jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost.


W/w dzień jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające na dzień 26 grudnia 2015 r. (sobota)

 Zarządzenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 18:42:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2015 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
 wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:06:26 Informację zaktualizowano 2016-05-25 13:04:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
 Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 10:56:43 Informację zaktualizowano 2016-10-26 09:11:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 r.

Gmina Zawichost zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 Plan postępowan o udzieleniezamowien w 2017r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 13:48:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
 Wykaz osob fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 12:57:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono w
2016 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie
500 zł
  wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 12:58:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Komisariat Policji w Dwikozach KPP
Sandmierz

OGŁOSZENIE


KOMISARIATU POLICJI W DWIKOZACH


W SPRAWIE OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA TABLICZEK Z NR. POSESJI, NAZWĄ ULICY i MIEJSCOWOŚCI

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 10:55:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Referendum 2015 .  Nabór na ławników sądowych . 
wersja do druku