Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Deklaracja dostępności strona główna 

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Zawichost zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost
.

 

Data publikacji strony internetowej: brak danych. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: brak danych.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

  • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,

  • Dla informacji brak właściwej relacji,

  • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

  • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,

  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.


Wyłączenia:

  • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span
id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Próchnicki Wojciech,
/>informatyk@zawichost.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158364115 wew.28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

 

 

  1. W budynku znajdują się 2 wejście. Jest schodołaz.

 

  1. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

 

  1. Są platformy. Brak pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

  1. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczymy i oznaczymy na parkingu
   przy urzędzie jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 

  1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia
   tłumacza języka migowego przed wizytą.

 

  1. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

Aplikacje mobilne

 

Brak aplikacji mobilnych.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 13:52:31 Informację zaktualizowano 2023-04-03 13:54:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku