Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona danych osobowych (RODO) strona główna 

Ochrona danych osobowych (RODO)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Zuzanna Gojska
iodo@zeto.lublin.pl 

 

 

Klauzula Informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L.2016.119.1 z późn. zm.) informuję, iż:


1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Zawichostu, adres jednostki: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. 15 836-41-15.

2) Kontakt z Panią Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl .

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw;
• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma celu zawarcie umowy.

9) Ma pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 13:46:52 Informację zaktualizowano 2019-08-08 13:48:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych
osobowych w postępowaniach administracyjnych w
sprawach załatwianych milcząco

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych
osobowych w postępowaniach administracyjnych w
sprawach załatwianych milcząco

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Zawichostu, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost. Tel. 15 836-41-15. e-mail: urzad@zawichost.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.Lublin.pl.

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o których mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a następnie przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej Urzędu.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 08:14:38 Informację zaktualizowano 2019-12-16 08:22:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku