Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
° Postanowienia
° Archiwum
° Rejestr działalności regulowanej
° Decyzje środowiskowe
° ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2017
° ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2018
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Decyzje środowiskowe strona główna 

Decyzje środowiskowe
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu
Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

pod nazwą "Budowa budynki inwentarskiego - tuczarni do chowy trzody chlewnej w ilości maksymalnej, moznliwej obsady inwentarza 1996 szt. (279,44 DJP) wraz z niezbędnam infrastrukturą techniczną

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:07:40 Informację zaktualizowano 2020-06-15 14:09:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu
Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-20 14:31:45 Informację zaktualizowano 2020-05-20 14:32:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 04 maja 2020 roku

Zawiadomienie - obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 13:43:42 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:44:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu
postanowienia w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Wydobywanie piasu z rzeki Wisły w km 286+700 do 287+500 na działce 100/8 wraz z jego składowaniem na lewym brzegu Wisły w km 287+000"

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 13:11:42 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:15:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu
postanowienia w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

pod nazwą "Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możnliwej obsady inwentarza 1996 szt. (279,44 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 09:33:36 Informację zaktualizowano 2020-02-21 09:38:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:47:15 Informację zaktualizowano 2020-01-31 14:48:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:46:48 Informację zaktualizowano 2020-01-31 14:47:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu
 Obwieszczenie do pobrania >>>
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 10:25:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu karty
infomacyjnej przedsięwzięcia
 pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 12:34:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE Burmistrza Zawichostu


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zawichostu

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Zawichostu zawiadamia, że na wniosek Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce z dnia 09.10.2019 r. jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka – Dąbie
realizowanego na tj.:
a) działkach o nr ewidencyjnych 377, 378, 400/7, 400/5, 404, 406, 407/1, 407/2, 408, 411, 412/2, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 443 obręb ewid. Pisary, gm. Ożarów, powiat opatowski,
b) działkach o nr ewidencyjnych 441/3, 441/4, 448/1, 448/4, 449/1, 449/2, 449/3 450, 455, 457, 458, 459, 460, 461/2, 461/3, 462/1, 462/2, 463, 464, 466/1, 466/2, 468/3, 659, 661, 688, 689, 811/1, 823, 826, 840, obręb ewid. Sobótka, gm. Ożarów, powiat opatowski,
c) działkach o nr ewidencyjnych 1753, 303, 305, 39/2 obręb ewid. Romanówka, gm. Dwikozy, powiat sandomierski,
d) działkach o nr ewidencyjnych1,114, 116/1, 117, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3,5/3, 5/4, 5/5,6/2, 7/2, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/5,0 9/6, obręb ewid. Dąbie, gm. Zawichost, powiat sandomierski,
e) działkach o nr ewidencyjnych, 100, 101, 126/2, 127, 128, 146, 147, 148, 159/2, 160/3, 192/1, 194, 196/1, 196/2, 197, 199/1, 200/1, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/3, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 60, 76, 98, 99 , obręb ewid. Pawłów, gm. Zawichost, powiat sandomierski
f) działkach o nr ewidencyjnych1, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 112/6, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 170, 171/1, 173, 172, 182/1, 185, 195/1, 196, 199, 200, 211, 50, 51, 52, 53/3, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 80/1, 81/1, 81/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86/3, 87, 88, 89, 90/2, 91, 93, 94, 97, 98,99, obręb ewid. Wyspa, gm. Zawichost, powiat sandomierski.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r., wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 33 0 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Na podstawie zapisów art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy (tj. gm. Ożarów, gm. Dwikozy, gm. Zawichost) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Zawichost, gdyż na jego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.
Stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Zawichostu pismem z dnia 05.11.2019r. znak: GKRRiOŚ.V.6220.2.20196 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie; ul. Sempołowska 3, 27-500 Opatów, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu; ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE; ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.


Nadmienia się, że zgodnie z art. 49 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 12:23:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
25.10.2019r

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-25 14:49:23 Informację zaktualizowano 2019-10-25 14:51:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja zezwalająca na przeprowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 desyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 13:47:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku