Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2019 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OGŁOSZENIA strona główna 

OGŁOSZENIA
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu
  w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowościach Kolecin. Zawichost, Wyspa
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:45:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu
 w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowościach Zawichost, Podszyn, Pawłów, Linów
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 13:35:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Starosta Sandomierski podaje do publicznej
wiadomości

decyzję o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 20:49:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191z 1990 r. z późn. zm.) informuje, iż spisy inwentaryzacyjne i karty inwentaryzacyjne dotyczące:
• nieruchomości oznaczonych nr 154, 200, 228, 257 położonych w obrębie ewidencyjnym Zawichost
• nieruchomości oznaczonej nr 64 położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda
oraz protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Zawichost w drodze komunalizacji w/w nieruchomości zostały w dniu 18.04.2018 r. wyłożone do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na okres 30 dni tj., od dnia 18.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost oraz ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zawichost.pl .
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w kartach inwentaryzacyjnych, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pokój nr 17.

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 12:27:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 10:56:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 21:51:10 Informację zaktualizowano 2018-02-21 21:57:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:14:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:13:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:12:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów
 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 10:44:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 w sprawie listy osób zakwalikowanych do otrzymania mieszkania socjalnego
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:59:25 Informację zaktualizowano 2016-07-21 10:38:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku