Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Informacje bieżące
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty na 2017 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Strategia rozwoju
Sprawozdawczość
Inne
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Pożytek publiczny
° Archiwum
Ochrona Środowiska
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pożytek publiczny strona główna 

Pożytek publiczny
Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2016."
 w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 13:50:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o Wyniku Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2017 rok .


Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach  ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .

 

Do dnia 27.02. 2017 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .


Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok

wynosi 20. 000,00 zł.

  
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 07:35:47 Informację zaktualizowano 2017-03-07 07:37:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2017 upowszechnianie sportu i rekreacji 20.000,00 zł

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA

Załączniki:

1. WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 .
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 12:11:16 Informację zaktualizowano 2017-02-06 12:31:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Archiwum . 
wersja do druku