Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Informacje bieżące
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
° Archiwum
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pożytek publiczny strona główna 

Pożytek publiczny
Informacja Burmistrza o projekcie uchwały w
sprawie Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podpmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Informacja do pobrania>>>


Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy do pobrania>>>


Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 do pobrania>>>

 .
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 12:08:12 Informację zaktualizowano 2018-11-06 12:19:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  REHABILITACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEWIDOMYCH I TRACĄCYCH WZROK
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 10:56:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2017."
 w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji i w zakresie pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 10:22:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert


Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2018 rok .


Rodzaj zadania :

1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 12.03. 2018 roku wpłynęły dwie oferty , które spełniały określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

zadanie nr 1 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost

Oferta Nr II. Stowarzyszenie spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11 27-630 Zawichost

zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok – wynosi 7. 000,00 zł.

 


Zawichost dnia 14.03.2018 rok

Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-14 08:55:02 Informację zaktualizowano 2018-03-14 08:57:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2018 rok .

Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego
min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów
w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach
ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .

 Do dnia 07.03. 2018 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .

Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost

Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „ upowszechniania sportu i rekreacji na 2018 rok – wynosi 20. 000,00 zł.

 
Zawichost dnia 09.03.2018 rok

Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 13:30:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2018

Upowszechnianie sportu i rekreacji  20 000,00 zł


W 2017 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań w zakresie upowszechniania Sportu i rekreacji 20 000,00 zł .


Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2018 r. została określona w uchwale budżetowej Gminy Zawichost Nr XXXIV/166/2017 z dnia 28.12.2017 r.  Wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz
z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 07:17:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Pożytek Publiczny - sprawozdanie z konkultacji
społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 Pobierz>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 11:46:04 Informację zaktualizowano 2017-11-06 11:51:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 Projekt uchwały do programu współpracy na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 11:59:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 17 października 2017 roku .
Projekt konsultowany będzie w okresie od 23.10.2017r- do 03.11.2017r. Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednia w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl ) .

 


Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAWICHOST ZORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 - PROJEKT
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 11:58:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Archiwum . 
wersja do druku