bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Zawichost www.zawichost.pl
Ochrona danych osobowych (RODO) strona główna 

Ochrona danych osobowych (RODO)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Paweł Kamola
iodo@zawichost.pl

 

Klauzula Informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:


1) Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Zawichost, której reprezentantem jest Burmistrz Zawichostu z siedzibą,  ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, e-mail: urzad@zawichost.pl
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@zawichost.pl.
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
b) zawierania i wykonywania umów, co znajduje podstawę w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
c) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
4) Administrator przetwarza również dane osobowe na podstawie zgód udzielonych przez osoby, których dane dotyczą, w zakresie i celach określonych w treści tych zgód, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5) Podane dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. Dane będą udostępnione także osobom odwiedzającym stronę internetową Urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
6) Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku zgody do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny
do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została udzielona.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wykonania zadania publicznego lub sprawowania władzy publicznej – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8) W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) Podanie danych jest obowiązkowe, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego oraz w celu wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań Administratora. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie miało wpływ na brak możliwości realizacji celu, na który zgoda została udzielona.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 13:46:52 Informację zaktualizowano 2022-10-11 09:52:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych
osobowych w postępowaniach administracyjnych w
sprawach załatwianych milcząco

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych
osobowych w postępowaniach administracyjnych w
sprawach załatwianych milcząco

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Zawichostu, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost. Tel. 15 836-41-15. e-mail: urzad@zawichost.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iodo@zawichost.pl.

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o których mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a następnie przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej Urzędu.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 08:14:38 Informację zaktualizowano 2022-10-11 09:53:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl