bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Zawichost www.zawichost.pl
OGŁOSZENIA strona główna 

OGŁOSZENIA
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu
  w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowościach Kolecin. Zawichost, Wyspa
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:45:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Zawichostu
 w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych działek położonych w miejscowościach Zawichost, Podszyn, Pawłów, Linów
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 13:35:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Starosta Sandomierski podaje do publicznej
wiadomości

decyzję o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 20:49:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191z 1990 r. z późn. zm.) informuje, iż spisy inwentaryzacyjne i karty inwentaryzacyjne dotyczące:
• nieruchomości oznaczonych nr 154, 200, 228, 257 położonych w obrębie ewidencyjnym Zawichost
• nieruchomości oznaczonej nr 64 położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda
oraz protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Zawichost w drodze komunalizacji w/w nieruchomości zostały w dniu 18.04.2018 r. wyłożone do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na okres 30 dni tj., od dnia 18.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost oraz ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zawichost.pl .
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w kartach inwentaryzacyjnych, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pokój nr 17.

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 12:27:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 10:56:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 21:51:10 Informację zaktualizowano 2018-02-21 21:57:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:14:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:13:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:12:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów
 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 10:44:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 w sprawie listy osób zakwalikowanych do otrzymania mieszkania socjalnego
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:59:25 Informację zaktualizowano 2016-07-21 10:38:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl