Zapytania ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 7. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej .

 Ogłoszenie o konkursie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:27:13.
Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:27:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót