Zapytania ofertowe

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu prowadzonym dla zapytania
o wartości poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający – Gmina Zawichost, zaprasza do złożenia oferty dla zapytania publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579).

 


NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ZAWICHOST”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawichost

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zawichost

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawichost


Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej:
http://bip.zawichost.pl/
Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

 


dnia 06.12.2017 r.

 Zapytanie ofertowe wraz z wykazem majątku

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-12-08 17:06:08.
Data wprowadzenia: 2017-12-08 17:06:08
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót