Zapytania ofertowe

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający – Gmina Zawichost, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

 


NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA I GMINY ZAWICHOST”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawichost

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zawichost

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawichost


Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej:
http://bip.zawichost.pl/

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

 SIWZ wraz z załącznikami do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:01:59.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:01:59
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót