Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE

 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie :

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost".

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, w trybie zapytania cenowego, zaprasza do złożenia oferty na : opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost zgodnie uchwałą nr XXIV/170/2013 z dnia 25.02.2013 r.podjętą przez Radę Miejską w Zawichoście.

 

I.Dane zamawiającego.

Gmina Zawichost

ul Żeromskiego 50

27-630 Zawichost

Tel.(15) 836 41 15, 836 40 04          

Fax: (+48 15) 836 40 51

Adres strony internetowej: www.zawichost.pl;

e-mail:  inwestycje.zawichost@poczta.fm

Dni i godziny pracy: pn. – pt. w godz. 700 – 1500     

II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie:

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost"   (uchwalonego   uchwałą nr XXIV/170/2013  z dnia 25.02.2013r.) wraz  z  niezbędnymi dokumentami planistycznymi wymaganymi przepisami szczegółowymi.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

1)      ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r. poz. 647),

2)      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. nr ll8, poz. 1233),

3)      ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze  zm.),

4)      pozostałych przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia,

III.Szczegółowy zakres opracowania:

1. Opracowanie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Zawichost"  zgodnie z uchwała nr XXIV/170/2013  z dnia 25.02.2013 r o przystąpieniu do  sporządzenia “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost”.

 

2. Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

3.Do przedmiotu zamówienia należą prace planistyczne, w tym:

a)  prace o charakterze proceduralnym - projekty pism: ogłoszeń prasowych, obwieszczeń,zawiadomień, wystąpień o zaopiniowanie i uzgodnienie do organów  opiniujących i uzgadniających,

b)     prace wstępne przygotowawcze, analiza wniosków do Studium,

c)     prace studialne i projektowe - prezentacja koncepcji,

d)     udział we wszelkich prezentacjach projektu zmiany Studium w posiedzeniach  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej, jak  również  w innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu zamówienia,

e)     prezentacja projektu zmiany Studium,

f)     opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz sporządzenie wykazu: wniosków, opinii, uzgodnień wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia,

g)     ewentualne   wprowadzenie   do   projektu  zmiany Studium wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

i)      przygotowanie projektu zmiany Studium do wyłożenia do publicznegowglądu,  prezentacje iudział w dyskusji publicznej,

j)     zajęcie stanowiska (w formie pisemnej) w sprawach uwag wniesionych do wyłożonegodo publicznego wglądu, Studium dokonanie ewentualnych zmian w   projekcie zmiany Studium wynikających z uwzględnionych uwag, 
k)     przygotowanie projektu uchwały o uchwaleniu zmiany Studium wraz z  załącznikami celem przedłożenia Radzie Miejskiej w Zawichoście do uchwalenia,

4. Do opracowania projektu zmiany Studium Zamawiający udostępni:

a)     mapy topograficzne w skali 1:10 000 i w skali  1:5 000 dla obszaru objętego   zadaniem,

b)     mapy ewidencji gruntów wraz z bonitacją gleb i wypisami z rejestru gruntów,

c)     wnioski do zmiany Studium i zmiany planu,

d)     wszelkie niezbędne, na potrzeby sporządzenia zmiany Studium i prognozy    oddziaływania    na    środowisko,    dokumenty    będące    w    posiadaniu Zamawiającego (mapy, programy, opracowania, plany).

IV.  Wymagania dotyczące wykonania zamówienia.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1.  Studium w wersji papierowej (część tekstowa i graficzna), w skali1:10 000– 4 egz.

2.  Studium w wersji elektronicznej w formacie do odczytu i wydruku

(część tekstowa i graficzna) - 2 płyty CD/DVD.

3. Prognozy oddziaływania na środowisko - wersja papierowa i na nośniku CD/DVD

V.Wymagane warunki.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu niniejszego zapytania cenowego.

VI.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z faktem, że procedura sporządzania Studium jest skomplikowana może zajść konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zaistniałych sytuacji, a co się z tym wiąże wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia. Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku:

1.  Zmiany aktów prawnych, oraz norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

Opóźnień w uzyskaniu materiałów źródłowych lub opinii i uzgodnień.
Konieczności powtórzenia części procedury związanej z uchwaleniem Studium.
Konieczności przeprowadzenia ponownych wyłożeń studium w wyniku uchylenia uchwały
 przez organ nadzorczy lub sąd.
Konieczności uzyskania ponownych lub dodatkowych uzgodnień czy wyjaśnień.

VII.Opis przygotowania oferty.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
Ofertę w formie pisemnej (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego) należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:
Oferta   -   zapytanie   cenowe   na  „Opracowanie  Studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost"

   Nazwa i siedziba Wykonawcy

Nie otwierać przed dniem 25.06.2014r. godz.  9:30

4.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII.Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć ( osobiście lub listownie ) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i

Gminy Zawichost, 27-630 Zawichost (Sekretariat), w terminie do dnia 25.06.2014r. do godziny 9:00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2014r. o godz. 9:30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

IX.  Kryterium oceny ofert.

1. Cena

X.  Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

 Krzysztof Stopczyński

XI.  Postanowienia ogólne.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia niniejszego  postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający  zastrzega   sobie  prawo   negocjacji   warunków  objętych  odpowiedzią na zapytanie   cenowe   poprzez   zaproszenie   do   bezpośredniej    rozmowy   w   siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń    względem Gminy Zawichost z tytułu otrzymania niniejszego zapytania cenowego oraz   przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

 

XII. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie zobowiązani są złożyć wraz z ofertą -

Wykonawcy.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na załączniku nr 2 do   zapytania cenowego).
Wykaz potwierdzający, że Wykonawca w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty,   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracował co najmniej   dwa projekty Studium porównywalnych z przedmiotem zamówienia lub ich zmian przy czym   za wykonane uważa się te studia, które zostały uchwalone (na załączniku nr 3 do zapytania   cenowego).
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat   ich  kwalifikacji   zawodowych,   doświadczenia  i   wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, Wymagane jest, aby co najmniej 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadała odpowiednie przygotowanie zawodowe i była wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  zgodnie  z wymaganiami  ustawy  o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (na załączniku numer 4 do zapytania cenowego).

 

 Dokumenty do pobrania >>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2014-06-12 13:29:45 | Data modyfikacji: 2014-06-12 13:37:29.
Data wprowadzenia: 2014-06-12 13:29:45
Data modyfikacji: 2014-06-12 13:37:29
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót