Archiwum

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2018

Upowszechnianie sportu i rekreacji  20 000,00 zł


W 2017 r. Gmina Zawichost przyznała na realizację zadań w zakresie upowszechniania Sportu i rekreacji 20 000,00 zł .


Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2018 r. została określona w uchwale budżetowej Gminy Zawichost Nr XXXIV/166/2017 z dnia 28.12.2017 r.  Wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz
z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na następujący rodzaj zadania :

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-02-14 07:17:38 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:55:52.
Data wprowadzenia: 2018-02-14 07:17:38
Data modyfikacji: 2019-01-21 11:55:52
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót