Archiwum

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2017 roku.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2017 upowszechnianie sportu i rekreacji 20.000,00 zł

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA

Załączniki:

1. WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:11:16 | Data modyfikacji: 2017-10-23 11:56:22.
Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:11:16
Data modyfikacji: 2017-10-23 11:56:22
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót