Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

GKiMZNiI.II.6220.2.2011

GKiMZNiI.II.7624/01/10

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 30, art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obwieszcza się, że Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost w dniu 18 kwietnia 2011 r. wydał decyzję znak: GKiMZNiI.II.6220.2.2011, GKiMZNiI.II.7624/01/10 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Józefków, gmina  Zawichost”.

 

Decyzja została wydana na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt  4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.).

 
Organami, które brały udział  w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydały stosowne postanowienia tj.:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu postanowieniem z dnia 18.08.2010r. nr SE.V-4471/2/10 zaopiniował   realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego,  natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 28.01.2011r nr WOO-II.4242.9.2011.PW.1 RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-321/10/pw uzgodnił  realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska.
    

 

Z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50 ( II piętro pokój 17), tel. /015/ 8364 115 wew. 27 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº).

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost  http://www.bip.zawichost.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
i ogłoszenie poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsc planowanego przedsięwzięcia.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 18 kwietnia 2011 r.

 

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2011-04-18 20:44:04 | Data modyfikacji: 2011-04-18 20:44:46.

Zobacz:
 Postanowienia -Obwieszczenia .  Archiwum .  Rejestr działalności regulowanej .  Decyzje środowiskowe .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2017 .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2011-04-18 20:44:04
Data modyfikacji: 2011-04-18 20:44:46
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót