Ochrona Środowiska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji

OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Dziurów, gmina Zawichost”.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199,poz.1227 z późn. zm./, oraz art. 61 § 4 KPA /Dz. U. z 2000r.,Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje, że w dniu 01.09.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

1. Przedmiot przedsięwzięcia :

„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Dziurów, gmina Zawichost ”.

 

2. Organ właściwy do wydania decyzji :

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

3. Organy właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnień :

 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu

 

4. Niezbędna dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu i zapoznania
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
pok. nr 17 – w godzinach pracy Urzędu od 7ºº do 15ºº

 

 

5. Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków :

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

 

7. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

                                  

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-09-01 14:25:18.

Zobacz:
 Postanowienia .  Archiwum .  Rejestr działalności regulowanej .  Decyzje środowiskowe .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2017 .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-09-01 14:25:18
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót