Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniachna realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie  art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
w związku z art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 30, art.. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obwieszcza się, że Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost w dniu 23 listopada 2009r. wydał decyzję znak: GKiMZNiI-II-7624/02/09 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Józefków, gmina  Zawichost”.

 

Decyzja została wydana na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływanie na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/.

Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek REN ENERGI Sp. z o.o. ul. Czołgistów 2, 35-303 Rzeszów. Z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie można zapoznać się
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50 ( II piętro pokój 17),
 tel. /015/ 8364 115 wew. 27 w godzinach pracy urzędu od 7ºº do 15ºº.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Zawichost  http://www.bip.zawichost.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
i ogłoszenie poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsc planowanego przedsięwzięcia.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 23 listopada 2009 r.

 

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2009-11-23 14:31:49 | Data modyfikacji: 2009-11-23 14:54:03.

Zobacz:
 Postanowienia -Obwieszczenia .  Archiwum .  Rejestr działalności regulowanej .  Decyzje środowiskowe .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2017 .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-23 14:31:49
Data modyfikacji: 2009-11-23 14:54:03
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót