Ogłoszenia o wynikach przetargów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 26.04.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa targowiska w Zawichoście numer postępowania: GKRRiOŚ-I.271.4PT.2018


Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy postępowanie unieważniono.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:27:23.
Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:27:23
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót