Ogłoszenia o wynikach przetargów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

GKRRiOŚ.I.271.2.3.2018                                             Zawichost, dnia 02.03.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 05.02.2018r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa targowiska w Zawichoście
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca F.H.U. Bedom Sandomierska 8, 27-630 Zawichost nie spełnia warunków podmiotowych w zakresie dostarczenia wymaganego w SIWZ ubezpieczenia O.C. Czynność wezwania do uzupełnienia dokumentów została wyczerpana w związku z tym został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy. Kolejna wykonawca firma Drogmar S.C. M. Godzina P. Podeszwa ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski został wezwany do uzupełnienia wymaganych w SIWZ dokumentów – dokumenty w wyznaczonym terminie nie zostały dostarczone w związku z tym czynność wezwania do uzupełnienia dokumentów została wyczerpana, został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.
Zważywszy, że kolejna z ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.
W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 423 786,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:48:58.
Data wprowadzenia: 2018-03-02 12:48:58
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót