Ogłoszenia o wynikach przetargów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 19.01.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa targowiska w Zawichoście


Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 423 786,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Wyk. w 4 egz.:
1. Egz. 1 strona internetowa
2. Egz. 2 wykonawcy
3. Egz. 3 tablica ogłoszeń
4. Egz. 4 a/a

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:20:09 | Data modyfikacji: 2018-01-19 13:35:50.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:20:09
Data modyfikacji: 2018-01-19 13:35:50
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót