Ogłoszenia o wynikach przetargów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ZADANIA NR 3

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ZADANIA NR 3

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 14.07.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, numer postępowania: GKRRiOŚ-III.271.1.2017

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta złożona przez Wykonawcę:
• Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz nie spełnia warunków podmiotowych.

Mając na względzie powyższe Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 3 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-07 12:10:13.
Data wprowadzenia: 2017-08-07 12:10:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót