Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zakup i
dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy
Zawichost

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost


Numer ogłoszenia: 374332 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawichost.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie gminy Zawichost tj szkoły podstawowej w Zawichoście oraz szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, uczestniczących w projekcie pn Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jest to projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I do III szkół podstawowych. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia następujących zajęć, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk przyrodniczych zajęcialogopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia ruchowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo Pomoce dydaktyczne zostaną dostarczone do dwóch szkół podstawowych na terenie gminy Zawichost Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście ul. Szkolna 15 Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Materiały dydaktyczne dostarczone w ramach zawartej umowy winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Dostarczone materiały dydaktyczne muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych do siedziby poszczególnych szkół, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 15, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem danej szkoły. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczone materiały dydaktyczne zostaną komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego w każdej placówce. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia np. tytuły książek, znaki towarowe, patenty są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie Wykonawcy asortymentu równoważnego innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy oraz będzie spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaoferowania towaru równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do oferty koniecznie załączyć szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją. Wszelkie ryzyko w tym koszty ewentualnych ekspertyz związane z udowodnieniem tzw. równoważności pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne. Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania, jeżeli taka istnieje na oprogramowanie, wystawioną na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8, 48.19.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pok. nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pok. nr 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jest to projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W odpowiedzi na zadane pytania nadesłane przez jednego z Wykonawców Gmina Zawichost na podstawie art. 38 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – udostępnia pytania wraz z odpowiedziami

 

Dotyczy:

POZ, 74 Pomoc Przygody Z fizyką - Bańki mydlane jest niedostępna na rynku. Producent wycofał go z produkcji.

Czy Zamawiający akceptuje jako produkt równoważny Zestaw z serii DOKTOR LAB „Żarty mydlane"? Proponowany zestaw spełnia te same funkcje dydaktyczne oraz znajduje zastosowanie w tym samym rodzaju zajęć. Wykonawca gwarantuje również, że jakość produktu jest nie gorsza od opisanego w SIWZ

 

OPIS: Stwórz makabryczne i realistyczne mydlane kształty. Wykorzystaj specjalną formę aby odlać mydlane oko. Przyczep mydlany palec na mydło aby przerazić wszystkich... łącznie z Tobą. Mieszaj kolory i zapachy aby nadać Twoim mydłom wyjątkowe cechy. Do eksperymentowania wystarczy kuchnia. Możesz zrobić niezapomniane podarunki. Ten zestaw zawiera wystarczającą ilość produktów aby wykonać wiele fantastycznych mydełek.

 

Doktor Lab-Żarty mydlane jest częścią kolekcji, która przybliża dzieciom prawdziwą naukę. Zestawy zapewniają doskonałą zabawę podczas ważnych i bezpiecznych naukowych eksperymentów.

Pudełko zawiera; przezroczyste mydło glicerynowe ,białe mydło na bazie tlenków tytanu , barwniki kosmetyczne, olejek zapachowy, foremki do odlewów: mózg, oko i palec, szpatutki do mieszania ,rękawice gumowe , laboratoryjne zlewki ,pipety, instrukcja

 

Odpowiedź : Akceptacja

 

POZ. 75 oraz 189 Moje laboratorium Ekologia jest niedostępny na rynku. Producent wycofał go z produkcji, jako Czy Zamawiający akceptuje jako produkt równoważny zestaw składający się z 3 pomocy z serii EIN-O-SCIENCE , którego równoważność polega na zastosowaniu w tym samym rodzaju zajęć oraz takiej samej funkcjonalności. Zaproponowany zestaw rozwija te same zainteresowania u dzieci co Zestaw wymagany w SIWZ. Wykonawca gwarantuje również, że jakość produktu jest nie gorsza od opisanego w SIWZ

 

1] Nasz ekosystem - „Bieguny polarne" - Zbadaj różnice pomiędzy występującymi zwierzętami i środowiskiem najzimniejszych rejonów świata. Dzięki temu zestawowi dowiesz się, czym grozi zachwianie równowagi w tej lodowej strefie.

2]   Zielona energia - „Energia geotermalna" - Odkryj energię pochodzącą z wnętrza planety. Dzięki temu zestawowi dowiesz się jak wykorzystywać źródła ciepła pochodzące z wnętrz Ziemi

 

 

Biologia roślin „Ukorzenianie" - Poznaj właściwości systemu korzeniowego roślin. 2 tym zestawem będziesz miał możliwość przeprowadzenia wielu ciekawych naukowych doświadczeń nad wzrostem i funkcją korzeni roślinnych

 

Odpowiedź : Akceptacja

Poz. 188 Przygody z meteorologią jest niedostępny na rynku. Producent wycofał go z produkcji. Czy Zamawiający zaakceptuje jako produkt równoważny pomoc: „Ein-o SCIENCE- czujnik deszczu" Zbuduj samodzielnie własny czujnik deszczu. W tym zestawie znajdziesz wszystko co jest potrzebne aby zbudować własny system kontroli pogody i zrozumieć jego działanie. Proponowany produkt rozwija te same zainteresowania co wymagana przez Zamawiającego pozycja a co za tym idzie spełnia te same funkcje dydaktyczne.. Wykonawca gwarantuje również, że jakość produktu jest nie gorsza od opisanego w SIWZ

Odpowiedź : Akceptacja

 

POZ 190 Produkt Moje laboratorium - Chemia jest niedostępny na rynku. Producent wycofał go z produkcji.

Czy Zamawiający zaakceptuje jako produkt równoważny Zestaw, w którego skład wchodzą 3 pomoce Z SERII EIN- O

SCIENCE . Proponowany zestaw spełnia te same funkcje dydaktyczne oraz znajduje zastosowanie w tym samym rodzaju zajęć. Wykonawca gwarantuje również, że jakość produktu jest nie gorsza od opisanego w SIWZ

Profesor Albert to wyjątkowa seria zestawów naukowych, które odkrywają przed dziećmi interesującą stronę nauki. Wyjątkowe eksperymenty naukowe oraz ciekawe doświadczenia ujawniają prawdę na temat zjawisk występujących w naszym codziennym życiu. Zabawę umożliwiają niezbędne akcesoria, kolorowe opakowanie oraz przedstawiona w prosty sposób instrukcja.:

1)      TAJNIKI CHEMII - miniPROFESOR ALBERT BOX KIT - kwasy i zasady

 

Pomaga zapoznać się ze zjawiskami towarzyszącymi nam podczas codziennego życia. Dzięki temu zestawowi można przeprowadzić wiele fascynujących eksperymentów poświęconych skali pH. Zestaw zawiera kolorową instrukcję oraz niezbędne akcesoria.

2)      TAJNIKI CHEMII - miniPROFESOR ALBERT BOX KIT - mikser kolorów

 

Eksperymenty pozwalające poznać odcienie i rozbielenia. Zestaw Prof. Albert - mikser kolorów umożliwi zbadanie przez dzieci i ich rodziców palety barw. Za pomocą doświadczeń sprawdzicie także różne odcienie kolorów i ich rozbielenia. Nauka z profesorem Albertem pomaga rozwijać umysł i pogłębiać dziecięcą wiedzę w bardzo przystępny sposób. Zestaw ten zapewni wiele godzin kreatywnej zabawy i sprawi, że nauka nigdy nie będzie trudna ani nudna. Gadżet w pigułce: - zestaw edukacyjny i kreatywny dla dzieci - kategoria: Tajniki Chemii - eleganckie, kolorowe opakowanie oraz instrukcja w języku polskim - wymiary opakowania: 15x15x6,5 cm

3)      TAJNIKI CHEMII - miniPROFESOR ALBERT BOX KIT - model cząsteczek

 

Ilość atomów w cząsteczce może się wahać od dwóch do kilku tysięcy ale wszystkie układają się w wiązanie chemiczne odpowiadające danej cząsteczce (np. cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu]. Zbadaj właściwości strukturalne cząsteczek. Dzięki temu zestawowi możesz zbudować samodzielnie modele podstawowych cząsteczek. PUDEŁKO ZAWIERA: elementy niezbędne do doświadczeń instrukcja

 

Odpowiedź : Akceptacja

 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 374332-2012 z dnia 2012-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawichost
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie gminy Zawichost tj szkoły podstawowej w Zawichoście oraz szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, uczestniczących w projekcie pn Wyrównywanie...
Termin składania ofert: 2012-10-09


Numer ogłoszenia: 385704 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 374332 - 2012 data 01.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, fax. -15 8364051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pok. nr 10 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pok. nr 10 (sekretariat)..


Informujemy, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 12.10.2012r do godziny 9:00.

Powodem wydłużeniem terminu jest pominięcie w formularzu cenowym dwóch pozycji które zostały wykazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pominięte pozycje uzupełniono w formularzu cenowym (zał nr 3) do SIWZ i wykazano w dziale:  Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

pod numerami:

35 A - Tablica interaktywna  WIT

35 B - Rzutnik

oraz w dziale: Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć  logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

177 A - Tablica interaktywna  WIT

177 B - Rzutnik

 

 Dokumentacja przetargowa poprawiona do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-10-01 14:20:23 | Data modyfikacji: 2012-10-08 14:15:46.
Data wprowadzenia: 2012-10-01 14:20:23
Data modyfikacji: 2012-10-08 14:15:46
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót