Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

GKiMZNiI-III.271.6.2012

DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST W ROKU 2012/2013


Numer ogłoszenia: 366238 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawichost.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST W ROKU 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost w okresie od 05 października 2012r. do 31 sierpnia 2013r. Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost będą realizowane w okresie od 01 października 2012 r. do 31 sierpnia 2013r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami wyposażonymi w minimum 39 miejsc siedzących. Stosownie do potrzeb zamawiającego, usługi będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń, które określać będą dzień wyjazdu oraz trasę. Zlecenia następować będą w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie więcej niż 5.550 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu zamówienia podstawowego do 50 % wartości podstawowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 05.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie należy złożyć: Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług związanych z przewozem dzieci, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem terminu i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonano przynajmniej jedną usługę związaną z przewozem dzieci o wartości 10 tys. zł

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował, a jeżeli wykonawca będzie dysponował przedkłada pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wskaże, że: Dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum jeden autobus przystosowany do przewozu osób oraz wyposażony w minimum 39 miejsc siedzących

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował, a jeżeli wykonawca będzie dysponował przedkłada pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi   i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wskaże, że: Dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum jeden autobus przystosowany do przewozu osób oraz wyposażony w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami Markę samochodu typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz     z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału   w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa zostanie zawarta wyłącznie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zamianę wskazanych pojazdów, jeżeli pojazd zamienny spełni postawiony warunek w zakresie dysponowania pojazdem oraz zamiany kierowcy o kwalifikacjach i uprawnieniach wymaganych w SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość anektowania umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tras, a co za tym idzie zwiększenia lub zmniejszenia liczby kilometrów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pok. nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pok. nr 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-09-26 12:59:04 | Data modyfikacji: 2012-09-26 13:00:38.
Data wprowadzenia: 2012-09-26 12:59:04
Data modyfikacji: 2012-09-26 13:00:38
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót