Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Odbudowa drogi gminnej nr 401038T (004640 T)
Podszyn - Szymanówka od km 0+000 do km 0+719 oraz
drogi gminnej nr401042 T Podszyn – Pawłów

                       

GKiMZNiI-III.271.5.2012

Odbudowa drogi gminnej nr 401038T (004640 T) Podszyn - Szymanówka od km 0+000 do km 0+719 oraz drogi gminnej nr401042 T Podszyn – Pawłów


Numer ogłoszenia: 275810 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawichost.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej               nr 401038T (004640 T) Podszyn - Szymanówka od km 0+000 do km 0+719 oraz drogi gminnej nr401042 T Podszyn - Pawłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę drogi gminnej nr 401038T (004640 T) o łącznej powierzchni 2157,00 m ² Opis : - Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 2000ha w ilości 0,03 ha, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV w ilości 2775,34 m², - Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy       z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm w ilości 2775,34 m²,     - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm w ilości 2487,74 m², - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 75kgm2 w ilości 2200,14 m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 2157,00 m², - Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem w ilości 198,44 m³ oraz odbudowę drogi gminnej nr 401042T o łącznej powierzchni 494,00 m ² Opis : - Koryto wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kat.II-IV, głębokości koryta 30 cm w ilości 35,00 m², - Profilowanie                    i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV w ilości 550,88 m², - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 550,88 m², - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 75kgm2 w ilości 503,48 m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 494,00 m², - Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem w ilości 19,91 m³ Szczegółowy opis wraz z ilościowym zakresem robót zawarty został w kosztorysie ofertowym    i dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie w ramach zakresu prac wykonano roboty związane z remontem lub budową dróg o wartości robót minimum 250 tys. złotych brutto. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na tę osobę nakłada Prawo budowlane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: miany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pok. nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja techniczna do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-30 20:03:41.
Data wprowadzenia: 2012-07-30 20:03:41
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót