Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWÓZ UCZNIÓW DO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY
ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

GKiMZNiI-III.271.4.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ORAZ DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST


Numer ogłoszenia: 270736 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawichost.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ORAZ DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2012/2013, - dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost w okresie od 01 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r. ZADANIE I - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2012/2013 odbywać się będzie na następujących trasach: I TRASA: Zawichost, Piotrowice, Linów Góry, Linów Kopanina, Linów Pasy, Zawichost Szkoła II TRASA: Zawichost, Linów Stary, Linów, Linów Przedszkole, Linów Pasy, Zawichost Szkoła III TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Podgórze, Zawichost Szkoła IV TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Trójca, Zawichost ul. Górki, Zawichost Szkoła V TRASA: Zawichost, Dziurów, Wygoda, Wyspa, Pawłów, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VI TRASA: Zawichost, Chrapanów, Podszyn, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VII TRASA: Czyżów Szlachecki Szkoła, Józefków, Pawłów Kolonia, Czyżów Szlachecki Szkoła, Dąbie, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Zawichost Szkoła Uwagi związane z realizacją usługi z części I: Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych odwiezienie uczniów po zajęciach. Autobusy (minimum cztery) muszą być wyposażone w minimum 39 miejsc siedzących każdy Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2012/2013, począwszy od 1 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012-2013. Dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum - do godz. 8:00 Odwóz ze szkół podstawowych należy zsynchronizować z odwozem z gimnazjum w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. W trakcie roku szkolnego może wystąpić konieczność zmiany trasy wg potrzeb Zamawiającego. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywała się wg faktycznych wskazań licznika kilometrów, dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół. Miesięczny raport przejazdów, opracowany przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie stanowić załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi. ZADANIE II Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost będą realizowane w okresie od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami wyposażonymi w minimum 39 miejsc siedzących. Stosownie do potrzeb zamawiającego, usługi będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń, które określać będą dzień wyjazdu oraz trasę. Zlecenia następować będą w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie więcej niż 5.550 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających             na powtórzeniu zamówienia podstawowego do 50 % wartości podstawowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć: Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski (dotyczy każdego z zadań)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług związanych z przewozem dzieci do szkół, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem terminu i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli; wykonano przynajmniej jedną usługę związaną z przewozem dzieci do szkół w sposób nieprzerwalny przez okres 6 miesięcy o wartości 50 tys. zł (dotyczy zadania nr 1), a dla zadania nr 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli; wykonano przynajmniej jedną usługę związaną z przewozem dzieci o wartości 10 tys. zł

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował, a jeżeli wykonawca będzie dysponował przedkłada pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wskaże, że: Dla zadania I: dysponuje, co najmniej czterema kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum czterema pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, które są wyposażone każdy w minimum 39 miejsc siedzących

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował, a jeżeli wykonawca będzie dysponował przedkłada pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wskaże, że: Dla zadania I: dysponuje, co najmniej czterema kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum czterema pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, które są wyposażone każdy w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami, Markę samochodu typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. Dla zadania II: dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi i minimum jeden autobus przystosowany do przewozu osób oraz wyposażony w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami, Markę samochodu typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile umocowanie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo bez wprowadzenia zmian do zawartej umowy zmiany trasy w przypadku: jeżeli zmieni się ilość dzieci zamieszkałych w obrębie danej trasy dowozu, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów; w przypadku zmiany organizacji roku szkolnego (wynikająca z arkusza organizacyjnego szkół - szkoły); w przypadku zmian planu nauczania w szkołach (szkole) w poszczególnych dniach tygodnia, których Zamawiający nie może przewidzieć, z innych nieprzewidzianych przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie podpisywania zamówienia. Zamawiający dopuszcza zamianę wskazanych pojazdów, jeżeli pojazd zamienny spełni postawiony warunek w zakresie dysponowania pojazdem oraz zamiany kierowcy o kwalifikacjach i uprawnieniach wymaganych w SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość anektowania umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tras, a co za tym idzie zwiększenia lub zmniejszenia liczby kilometrów (zadanie I)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pokój nr 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2012/2013.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE I - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2012/2013 odbywać się będzie na następujących trasach: I TRASA: Zawichost, Piotrowice, Linów Góry, Linów Kopanina, Linów Pasy, Zawichost Szkoła II TRASA: Zawichost, Linów Stary, Linów, Linów Przedszkole, Linów Pasy, Zawichost Szkoła III TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Podgórze, Zawichost Szkoła IV TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Trójca, Zawichost ul. Górki, Zawichost Szkoła V TRASA: Zawichost, Dziurów, Wygoda, Wyspa, Pawłów, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VI TRASA: Zawichost, Chrapanów, Podszyn, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VII TRASA: Czyżów Szlachecki Szkoła, Józefków, Pawłów Kolonia, Czyżów Szlachecki Szkoła, Dąbie, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Zawichost Szkoła Uwagi związane z realizacją usługi z części I: Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych odwiezienie uczniów po zajęciach. Autobusy (minimum cztery) muszą być wyposażone w minimum 39 miejsc siedzących każdy Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2012/2013, począwszy od 1 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012-2013. Dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum - do godz. 8:00 Odwóz ze szkół podstawowych należy zsynchronizować z odwozem z gimnazjum w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. W trakcie roku szkolnego może wystąpić konieczność zmiany trasy wg potrzeb Zamawiającego. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywała się wg faktycznych wskazań licznika kilometrów, dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół. Miesięczny raport przejazdów, opracowany przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie stanowić załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost w okresie od 01 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost będą realizowane w okresie od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami wyposażonymi w minimum 39 miejsc siedzących. Stosownie do potrzeb zamawiającego, usługi będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń, które określać będą dzień wyjazdu oraz trasę. Zlecenia następować będą w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie więcej niż 5.550 km.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-26 18:58:09.
Data wprowadzenia: 2012-07-26 18:58:09
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót