Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi UDZIELENIE
DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 600
000,00

Zawichost: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 600 000,00
Numer ogłoszenia:        ; data zamieszczenia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,   woj. świętokrzyskie, tel. 15 8364115, faks 15 8364051.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 600 000,00 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Zawichost w wysokości 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100) o okresie spłaty do 31.12.2021 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamawiający przewiduje wykonania zamówień uzupełniających do 30% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie do 31.12.2021 r..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na potwierdzenie należy złożyć; dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wykonywania czynności bankowych określone przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  koncesję, zezwolenie lub licencję

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przedłużenia okresu kredytowania, zmiany harmonogramu spłat kredytu.

Za zmianę warunków umowy bank nie będzie pobierał opłat od Zamawiającego.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 r., godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50,   27-630 Zawichost - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie.

 

 Dokumentacja do przetargu>>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia>>>

 


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

"UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE

600 000,00 ZŁ".

Działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy przesłane w postaci Formularza Klienta.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie jest możliwe przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 2 sierpnia 2012 r..

Formularz Klienta do pobrania >>>

 .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-07-18 14:33:51 | Data modyfikacji: 2012-07-20 14:59:42.
Data wprowadzenia: 2012-07-18 14:33:51
Data modyfikacji: 2012-07-20 14:59:42
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót