Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

GKiMZNiI.III.271.2.2012

 

ODBUDOWA ULICY NADWIŚLAŃSKIEJ

OD KM 0+000 DO KM 0+686

Numer ogłoszenia: 112634 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBUDOWA ULICY NADWIŚLAŃSKIEJ OD KM 0+000 DO KM 0+686.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zakres realizacji robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę ulicy o łącznej powierzchni 3.185 m ² Opis : - Oczyszczenie ręczne warstw bitumicznych w ilości 3.185 m², - Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 3 cm w ilości 3.185 m², - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3.185 m², - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-32,5 stabilizowanego mechanicznie w ilości 42 m², - Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, z nadbudową wykonaną betonem -2 szt., - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem - 19 szt. - Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych (SP-04/4) o masie 17 kg/m w ilości 32 m², - Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 20 cm z dowozem ziemi urodzajnej w ilości 630 m² Szczegółowy opis wraz z ilościowym zakresem robót zawarty został w kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie w ramach zakresu prac wykonano roboty związane z remontem lub budową dróg o wartości robót minimum 250 tys. złotych brutto. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na tę osobę nakłada Prawo budowlane.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zawichost, Ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2012 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumentacja przetargowa do pobrania>>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania


Numer postępowania GKiMZNiI.III.271.2.2012

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„ Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej od 0+000 do km 0+686”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania

 

1. Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych, a jednocześnie określa prawo inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powodując, że jeston w pełni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkód. Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale także sytuacja, która zmusza wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co z kolei powodować będzie wydatkowanie środków publicznych w większej niż to konieczne, wartości. Prosimy o wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych do 10% wynagrodzenia.

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Kary umowne poza środkiem dyscyplinującym Wykonawcę, są instrumentem do zabezpieczenia interesu publicznego polegającego na wyegzekwowaniu od potencjalnego wykonawcy zrealizowania umowy zgodnie z złożoną ofertą.

 

2. Umowa nie przewiduje tak istotnych elementów wpływających na konieczność zmiany terminu jak: niezawinione przez wykonawcę działania organów adm. ,brak niezbędnych decyzji, uzgodnień...., czy samego zamawiającego - zawieszenie robót, jak i przedłużające się postępowanie przetargowe. Prosimy o wprowadzenie takich przesłanek zmiany terminu.,

 

Odp.  W ocenie Zamawiającego te zapisane w pkt.25 SIWZ są wystarczające

 

3.Umowa nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT. Zgodnie z ustawa z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, określono, iż przy wypełnieniu danych przesłanek, stawka VAT zostanie podniesiona także w lecie 2012 r.

Stąd prosimy o wprowadzenie do umowy stosownego zapisu pozwalającego na zmianę wynagrodzenia.

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. W jednostkach sektora finansów publicznych każdy zapis który może wywołać dodatkowe zobowiązania finansowe musi mieć realną możliwość wygenerowania środków na ten cel, niestety takiej możliwości Gmina nie posiada dlatego wykonawca jest zobowiązany w złożonej ofercie uwzględnić skutki, które mogą nastąpić w związku z ewentualna zmiana stawki podatku VAT.

 

4.Zgodnie z zapisami SIWZ dopuszczalnym jest stosowanie materiałów równoważnych. Brak jest jednak określenia minimalnych, wymaganych parametrów.

Mając na uwadze zapis art. 29 ust.3 oraz art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o określenie minimalnych parametrów technicznych i wymogów jakościowych, co jest konieczne dla porównania zaoferowanych rozwiązali i materiałów równoważnych (tak doktryna i bogate, jednolite orzecznictwo np.: Wyrok UZP z dnia 24.04.03r. , sygn. akt UZP/ZO/0-439/03; wyrok UZP z dnia ll.03.05r., sygn. akt UZP/ZO/0-3133/05; wyrok UZP z dnia 21.06.06, sygn. akt UZP/ZO/0-1755/06 ; wyrok KIO z dnia 13.12.07r. sygn. akt KIO/UZP 7/07; wyrok KIO z dnia 05.09.08r., sygn. akt KIO/UZP 867/08; wyrok KIO z dnia 19.05.09r., sygn. akt KIO/UZP 565/09

 

Odp. Pytanie jest niezrozumiałe w kontekście zamieszczonego zapisu w pkt. 3.1 SIWZ, gdzie w sposób jednoznaczny wskazano wymóg jakościowy minimalny, ma być odniesiony do produktu wskazanego w opisie. Przywołane w pytaniu orzecznictwo odnosi się do odmiennego stanu faktycznego i nie może być brane pod uwagę, w większości przywołanych wyroków w sentencji jest wskazanie, że  Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego lub w przypadkach dopuszczenia  używa jedynie nie dookreślonego sformułowania o produkcie równoważnym, w prowadzonym postępowaniu zapis ten jest rozbudowany i nie stanowi utrudnienia w zaoferowaniu innych materiałów o porównywalnych parametrach.  

 

5.Zgodnie z zapisem par. 3 ust. 8 w Umowy, należy podać podwykonawców. To powoduje, że na dzień zawierania umowy Wykonawca musiałby mieć wybranych i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców ( tak art. 647 ze Zn.1 k.c.) co jest nierealne.

Prosimy o korektę w/w zapisu poprzez pozostawienie jedynie zakresów przewidzianych do podwykonawstwa . Zgodnie z k.c, każdy podwykonawca będzie wymagał odrębnej akceptacji, co w pełni; zabezpiecza interes Zamawiającego

 

Odp. zgodnie z zapisami pkt.11.1 SIWZ, Wykonawca określa zakres robót jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, więc na etapie składania ofert wykonawca będzie wiedział czy zadanie inwestycyjne będzie realizował samodzielnie czy tez z udziałem podwykonawców.

Brak wiedzy ze strony Zamawiającego w tym zakresie uniemożliwi wywiązanie się z postanowień art. 6471 KC, który to w sposób jednoznaczny rozstrzyga kwestię zobowiązaniową Zamawiającego i Wykonawcy wobec podwykonawcy realizującego roboty zlecone przez Wykonawcę. Sąd Najwyższy przywołując postanowienia art. 6471 KC w wyroku z dnia 30 maja 2006 r, (IV CSK-61/06) podzielił pogląd doktryny, że określenie zakresu prac wykonywanych osobiście przez generalnego wykonawcę oraz przez podwykonawców nie stanowi elementu przedmioto­wo istotnego umowy o roboty budowlane, a w kon­sekwencji także koniecznej przesłanki solidarnej od­powiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. W glosa do wyroku, Prof. dr hab. Ryszard Szostak wskazał, że  „Konsekwencje wynikające z ustawy o terminach zapłaty (w ciągu 30 dni od przedłożenia faktury pod rygorem odsetek) nasuwają potrzebę rozwa­żenia wzbogacenia umowy z generalnym wy­konawcą o klauzulę obciążającą go obowiąz­kiem rozliczenia się z podwykonawcą jeszcze przed przedstawieniem zamawiającemu inwe­storowi obiektu budowlanego (jego części) do odbioru, co powinno być dodatkowym warun­kiem wymagalności tego odbioru”

Dlatego też  ten element umowy uznaje za niezbędny do prawidłowego zabezpieczenia  przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z solidarnej odpowiedzialności za świadczenia pieniężne wobec podwykonawców jeżeli tacy wystąpią.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2012-04-11 10:51:01 | Data modyfikacji: 2012-04-19 12:45:47.
Data wprowadzenia: 2012-04-11 10:51:01
Data modyfikacji: 2012-04-19 12:45:47
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót