Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Zawichost:


1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów
2. Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Szkolna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawichost
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409809
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 50
1.5.2.) Miejscowość: Zawichost
1.5.3.) Kod pocztowy: 27-630
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 15 8364115
1.5.8.) Numer faksu: 15 89634051
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zawichost.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawichost.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Ogłoszenie do pobrania>>>

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z dokumentami przetargowymi do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2021-08-17 11:49:28 | Data modyfikacji: 2021-08-17 11:55:25.
Data wprowadzenia: 2021-08-17 11:49:28
Data modyfikacji: 2021-08-17 11:55:25
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót