Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540536378-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
Zawichost:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 756250-N-2020
Data: 02/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail urzad@zawichost.pl, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zawichost.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zakres robót: ETAP I Ujęcie wody Dziurów – Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na: - Wykonaniu infrastruktury technicznej ujęcia wody wraz z budową zbiorników retencyjnych 200 m3 każdy, kontenerem technologicznym z układem hydroforowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne i szczelnym zbiornikiem na odcieki technologiczne, zjazdem na działkę oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z odcinikiem wodociągu dn 160 PE ”budowa kontenera technicznego, które będą służyć jako kontener technologiczny z układem hydroforowym. Budowa polegać będzie na montażu kontenera. Ściany kontenera wykonane będą z płyty warstwowej poliuretanowej gr. 10cm, strop stanowić będzie również płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm, na konstrukcji stalowej. Pokrycie budynku stanowić będzie blacha stalowa. W budynku zostaną wydzielone dwa pomieszczenia: hala technologiczna oraz pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu oraz WC. W części hali technologicznej zlokalizowane będą wszystkie urządzenia technologiczne do uzdatniania wody: aerator, filtry ciśnieniowe, zestaw pomp sieciowych, pompy płuczne. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu są wydzielonymi pomieszczeniami z osobnymi wejściami z zewnątrz budynku. ETAP- II 1. Kanalizacja Zawichost – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite (SN12 i SN8) do kanalizacji zewnętrznej średnicy 160-200 mm, m. Zawichost ul. Polna. Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej: • odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 200x6,6 mm SN12 o łącznej długości L= 469,00 mb. • odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 160x4,3 mm SN8 o łącznej długości L= 64,00 mb. Łącznie : L = 533,0 m Projektowana kanalizacja będzie odprowadzać ścieki sanitarno – bytowe z posesji położonych wzdłuż drogi na ul. Polnej w Zawichoście. Budowa kanalizacji pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie. 2. Wodociąg Chrapanów – Podszyn - Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociągowej między Chrapanowem a Podszynem z rur PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 łączący dwie istniejące sieci na dz. nr 495 oraz 508 w Podszynie, tworząc sieć promienistą tzw. obwodową. Projektowana długość sieci wodociągowej: • odcinki sieci wodociągowej PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 o łącznej długości L=553,00 mb. Projektowana sieć wodociągowa zapewniająca charakter pierścieniowy gwarantuje dużą niezawodność w dostawie wody oraz większą niż w przypadku sieci rozgałęzieniowej stabilność ciśnienia, dodatkowo lepiej znosi uderzenia hydrauliczne przy gwałtownym zatrzymaniu przepływu wody. W przypadku uszkodzenia odcinka sieci woda dopływa w sieci z innych kierunków. Również względy pożarowe przemawiają za budową tego układu. Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót: ETAP I Ujęcie wody Dziurów – Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na: - Wykonaniu infrastruktury technicznej ujęcia wody wraz z budową zbiorników retencyjnych 200 m3 każdy, kontenerem technologicznym z układem hydroforowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne i szczelnym zbiornikiem na odcieki technologiczne, zjazdem na działkę oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z odcinikiem wodociągu dn 160 PE ”budowa kontenera technicznego, które będą służyć jako kontener technologiczny z układem hydroforowym. Budowa polegać będzie na montażu kontenera. Ściany kontenera wykonane będą z płyty warstwowej poliuretanowej gr. 10cm, strop stanowić będzie również płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm, na konstrukcji stalowej. Pokrycie budynku stanowić będzie blacha stalowa. W budynku zostaną wydzielone dwa pomieszczenia: hala technologiczna oraz pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu oraz WC. W części hali technologicznej zlokalizowane będą wszystkie urządzenia technologiczne do uzdatniania wody: aerator, filtry ciśnieniowe, zestaw pomp sieciowych, pompy płuczne. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu są wydzielonymi pomieszczeniami z osobnymi wejściami z zewnątrz budynku. ETAP- II 3. Kanalizacja Zawichost – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite (SN12 i SN8) do kanalizacji zewnętrznej średnicy 160-200 mm, m. Zawichost ul. Polna. Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej: • odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 200x6,6 mm SN12 o łącznej długości L= 469,00 mb. • odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 160x4,3 mm SN8 o łącznej długości L= 64,00 mb. Łącznie : L = 533,0 m Projektowana kanalizacja będzie odprowadzać ścieki sanitarno – bytowe z posesji położonych wzdłuż drogi na ul. Polnej w Zawichoście. Budowa kanalizacji pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie. 4. Wodociąg Chrapanów – Podszyn - Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociągowej między Chrapanowem a Podszynem z rur PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 łączący dwie istniejące sieci na dz. nr 495 oraz 508 w Podszynie, tworząc sieć promienistą tzw. obwodową. Projektowana długość sieci wodociągowej: • odcinki sieci wodociągowej PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 o łącznej długości L=553,00 mb. Projektowana sieć wodociągowa zapewniająca charakter pierścieniowy gwarantuje dużą niezawodność w dostawie wody oraz większą niż w przypadku sieci rozgałęzieniowej stabilność ciśnienia, dodatkowo lepiej znosi uderzenia hydrauliczne przy gwałtownym zatrzymaniu przepływu wody. W przypadku uszkodzenia odcinka sieci woda dopływa w sieci z innych kierunków. Również względy pożarowe przemawiają za budową tego układu. Wodociąg ul. Opatowska – obejmuje sieć wodociągową od miejsca włączenia ( wodociąg DN 160 ul. Prosta do działki nr ewid.1116, o długości 928 m. Zasilany będzie w wodę z wodociągu miejskiego D160 PVC przebiegającej wzdłuż ul. Prostej. Jest on elementem całościowego zaopatrzenia w wodę tej cz. Miasta Zawichost. Ciśnienie w istniejącym wodociągu (z uwagi na nisko położony teren w stosunku do centrum miasta) wynosi około 0,4 MPa. Teren budowy wodociągu jest płaski i mieści się w zakresie rzędnych 144,00 m npm do 150.00 m npm. Stąd można uznać, że ciśnienie w sieci zawierać się będzie między 0,35 a 0,40 MPa. Ze względu na duże średnice projektowanego wodociągu w stosunku do rozbioru gospodarczego (średnice przyjęto ze względów pożarowych) przyjmuje się, że straty ciśnienia w projektowanej sieci będą pomijalnie małe. Do nowej sieci przyłączony będzie w chwili obecnej 5 budynków mieszkalnych i jedna działka budowlana. Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17.12.2020, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.12.2020, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 756250-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy Zawichost: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50 , 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail urzad@zawichost.pl, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zawichost.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zawichost.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zawichost.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Adres:
ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer referencyjny: GKRRiOŚ.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót: ETAP I Ujęcie wody Dziurów – Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na: - Wykonaniu infrastruktury technicznej ujęcia wody wraz z budową zbiorników retencyjnych 200 m3 każdy, kontenerem technologicznym z układem hydroforowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne i szczelnym zbiornikiem na odcieki technologiczne, zjazdem na działkę oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z odcinikiem wodociągu dn 160 PE ”budowa kontenera technicznego, które będą służyć jako kontener technologiczny z układem hydroforowym. Budowa polegać będzie na montażu kontenera. Ściany kontenera wykonane będą z płyty warstwowej poliuretanowej gr. 10cm, strop stanowić będzie również płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm, na konstrukcji stalowej. Pokrycie budynku stanowić będzie blacha stalowa. W budynku zostaną wydzielone dwa pomieszczenia: hala technologiczna oraz pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu oraz WC. W części hali technologicznej zlokalizowane będą wszystkie urządzenia technologiczne do uzdatniania wody: aerator, filtry ciśnieniowe, zestaw pomp sieciowych, pompy płuczne. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu są wydzielonymi pomieszczeniami z osobnymi wejściami z zewnątrz budynku. ETAP- II 1. Kanalizacja Zawichost – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite (SN12 i SN8) do kanalizacji zewnętrznej średnicy 160-200 mm, m. Zawichost ul. Polna. Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej: • odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 200x6,6 mm SN12 o łącznej długości L= 469,00 mb. • odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC-U 160x4,3 mm SN8 o łącznej długości L= 64,00 mb. Łącznie : L = 533,0 m Projektowana kanalizacja będzie odprowadzać ścieki sanitarno – bytowe z posesji położonych wzdłuż drogi na ul. Polnej w Zawichoście. Budowa kanalizacji pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie. 2. Wodociąg Chrapanów – Podszyn - Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociągowej między Chrapanowem a Podszynem z rur PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 łączący dwie istniejące sieci na dz. nr 495 oraz 508 w Podszynie, tworząc sieć promienistą tzw. obwodową. Projektowana długość sieci wodociągowej: • odcinki sieci wodociągowej PE100 110x10.0 mm SDR11 PN16 o łącznej długości L=553,00 mb. Projektowana sieć wodociągowa zapewniająca charakter pierścieniowy gwarantuje dużą niezawodność w dostawie wody oraz większą niż w przypadku sieci rozgałęzieniowej stabilność ciśnienia, dodatkowo lepiej znosi uderzenia hydrauliczne przy gwałtownym zatrzymaniu przepływu wody. W przypadku uszkodzenia odcinka sieci woda dopływa w sieci z innych kierunków. Również względy pożarowe przemawiają za budową tego układu. Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45232150-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45231000-3
45231100-6
45232000-2
45111000-8
45332000-3
45331000-6
45330000-9
45232400-6
45231100-6
45262212-0
45262200-3
45262300-4
45262210-6
45342000-6
45311100-1
45316000-5
45312000-7
45311200-2
45233123-7
45233270-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.10.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. potencjał techniczny Nie dotyczy. 2. potencjał zawodowy a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, na funkcję wymienioną poniżej która spełnia następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 831). 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót instalacyjnych: wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 831) 3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych: wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 831) . 4)osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych: wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. .z 2019 poz. 831). b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty -jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektów związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto - jedna robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (załącznik nr 7 do SIWZ) b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą ma obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany poniżej rachunek bankowy Zamawiającego , najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu O/Zawichost 06 9429 0004 2001 0100 1531 0002 . a) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; b) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost- Sekretariat przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi 20,00
termin wykonania zamówienia Etap I 10,00
dodatkowe osoby – pracownicy fizyczni z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, które Wykonawca zatrudni do wykonywania przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania umowy . 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy: 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności: 2.1. zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura, opady, wiatr, wilgotność), uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, b) braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy - jeśli dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, d) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej, e) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako przypadki siły wyższej są klęski żywiołowe takie jak: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii. Ponadto do przypadków siły wyższej zalicza się także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe, działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu, f) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa, i) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania, j) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, k) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót, l) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie; m) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. niedostępność materiałów na rynku, strajk przewoźników itp.), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót i Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 2.2. Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku: a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, b) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e) konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych ze względu na ważny interes publiczny. 2.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, e) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowę; f) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; g) wystąpienie warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; h) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; j) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. 2.4. organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, Podwykonawców, grup Wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby Podwykonawcy, grupy Wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty. 2.5. wynagrodzenia: a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana nowych przepisów, b) ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu robót wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%, c) w przypadkach określonych w pkt. 2.2 i 2.3 niniejszego §, d) w przypadkach określonych w § 22 ust.1 lit. a, b e) obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających użytkowanie) oraz takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i estetyczne), f) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian, g) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszy wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian. 2.6. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt 2.3 niniejszego § oraz § 22 ust.1 lit. a i b nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów. a) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt b) Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. d) wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt b) oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 pkt 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji, w której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania>>>

Dokumentacja przetargowa do pobrania>>>

Przedmiar robót >>>

Dokumentacja przetargowa po modyfikacji do pobrania>>>

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.12.2020r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:18:27 | Data modyfikacji: 2020-12-08 13:08:51.
Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:18:27
Data modyfikacji: 2020-12-08 13:08:51
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót