Ogłoszenia o przetargach

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 14.10.2019 r.  o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.


• „Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+425”.


w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie:


Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+375”

numer postępowania: GKRRiOŚ-III.271.3.2019


Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ustawy postępowanie unieważniono.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-14 10:06:48 | Data modyfikacji: 2019-10-14 10:07:31.
Data wprowadzenia: 2019-10-14 10:06:48
Data modyfikacji: 2019-10-14 10:07:31
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót