Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

GKRRiOŚ-III.271.3.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540214712-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.


Zawichost:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596548-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II. 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+425 w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+375. W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje zadanie dofinansowywane z budżetu państwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysów ofertowych oddzielnie na każdy odcinek drogi. Droga przewidziana do przebudowy przebiega po istniejącym śladzie zarówno przez tereny niezabudowane oraz odcinki w terenie o pojedynczej zabudowie. Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Całość zadania mieści się w granicach działki stanowiącej pas drogowy (istniejąca droga), która jest własnością inwestora (działka o nr ewid. 154) Konfiguracja terenu: teren pagórkowaty. Charakterystyka ruchowa: droga gminna wewnętrzna, kategoria ruchu KR 1. Wytyczne do przebudowy w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Dane techniczne: Klasa drogi - wewnętrzna; Kategoria ruchu - KR 1 Obciążenie nawierzchni - 80 kN/oś Szerokość jezdni jednopasowej - 3,00 m Pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % (spadek jednostronny); Plan sytuacyjny: Szerokość przebudowywanej drogi – jednopasowej to 3,00 m o nawierzchni bitumicznej – zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym. Na całym odcinku przebudowywanej drogi zakłada się obustronne ułożenie krawężników betonowych układanych na ławie betonowej z oporem, za krawężnikiem przewidziano odcinkowe ułożenie płyt ażurowych betonowych celem zabezpieczenia skarp. Profil podłużny: Niweletę jezdni wpisano w istniejącą konfigurację terenu i dopasowano do istniejącego zagospodarowania terenu. Przekrój konstrukcyjny: Na całym odcinku przebudowywanej drogi zakłada się obustronne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm układanych na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Przekrój nawierzchni jezdni o spadku jednostronnym o wartości 2 %, zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym. Na przebudowywanym odcinku zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym założono wykonanie robót ziemnych związanych z odcinkowym ścięciem przyległych skarp oraz z korytowaniem; profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża; wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (skład frakcyjny to: kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm) i grubości 20 cm oraz ułożenie warstwy wiążącej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 3 cm, pomiędzy warstwami należy wykonać skropienia międzywarstwowe przy użyciu emulsji asfaltowej. W ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano za krawężnikiem odcinkowe ułożenie płyt ażurowych betonowych celem zabezpieczenia skarp wraz z plantowaniem (obrobieniem na czysto) skarp w gruncie kat. I-IV za krawędzią płyt ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą betonową. Szczegółowy zakres prac związanych z przebudową zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części kosztorysowej. Odwodnienie: Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku od drogi. Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego, nie przewiduje się żadnych nowych elementów. Konstrukcje nawierzchni – dla podłoża G1 (moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 100 MPa): Jezdnia: - 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm - 15 cm – warstwa odsączająca z rumoszu skalnego o podłoże po wykorytowaniu 3.2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej która stanowi załącznik nr 10 SIWZ b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze stanowiące załącznik nr 9 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+425 w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+375. W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje zadanie dofinansowywane z budżetu państwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysów ofertowych oddzielnie na każdy odcinek drogi. Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+425 w wyniku której przewidziano w zakresie: wycinka zakrzaczeń w celu uzyskania pierwotnej szerokości korpusu drogowego, wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem; profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku / rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem krawędzi jezdni przez obustronne ułożenie obrzeży betonowych układanych na ławie betonowej z oporem, w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku przewidziano plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. IIV za obrzeżem. Stan istniejący: Istniejący ciąg na większości odcinka przebiega w wąwozie od km 0+060 do km 0+375 obsługuje ruch pieszy i rowerowy. Na przebudowywanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości około 2,50 m. Wymieniony odcinek jezdni charakteryzuje się licznymi ubytkami i deformacjami nawierzchni, na większości odcinka jezdnia zakrzaczona. Zarówno początek odcinka w km 0+060 jak i koniec odcinka w km 0+425 to istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Odwodnienie korpusu powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Wąwóz przewidziany do przebudowy przebiega po istniejącym śladzie zarówno przez tereny niezabudowane oraz odcinki w terenie o pojedynczej zabudowie. Przebudowa nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu – odcinek wąwozu obsługiwał będzie ruch pieszych i rowerów. Całość zadania mieści się w granicach działki stanowiącej pas drogowy, która jest własnością inwestora (działka o nr ewid. 154) Konfiguracja terenu: teren pagórkowaty. Charakterystyka ruchowa: droga gminna wewnętrzna. Wytyczne do przebudowy w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Dane techniczne: Klasa drogi (ciąg pieszo-rowerowy) - wewnętrzna; Szerokość jezdni - 2,50 m Pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % (spadek jednostronny); Plan sytuacyjny: Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – to 2,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym. Na całym odcinku zakłada się obustronne ułożenie obrzeży betonowych układanych na ławie betonowej z oporem. Profil podłużny: Niweletę jezdni wpisano w istniejącą konfigurację terenu i dopasowano do istniejącego zagospodarowania terenu. Przekrój konstrukcyjny: Na całym odcinku zakłada się obustronne ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm układanych na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Przekrój nawierzchni jezdni o spadku jednostronnym o wartości 2 %, zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym. Na przebudowywanym odcinku zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym założono wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem; profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża; wykonanie warstwy odsączającej z piasku / rumoszu skalnego gr. 10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm i grubości 15 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm (kolor szary – 70% i kolor grafit – 30 %). Szczegółowy zakres prac związanych z przebudową zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części kosztorysowej. Odwodnienie: Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego, nie przewiduje się żadnych nowych elementów. Konstrukcje nawierzchni – dla podłoża G1 (moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 100 MPa): Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: - 8 cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara+grafit o kształcie kwadratu o wymiarach 12x12 cm) - 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – skład frakcyjny to: kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm - 15 cm – warstwa odsączająca z piasku / rumoszu skalnego podłoże po wykorytowaniu 3.2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej która stanowi załącznik nr 10 SIWZ b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze stanowiące załącznik nr 9 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, betonu asfaltowego. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 110 000,00 zł brutto. Do pozycji wykazu należy załączyć dowód określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, betonu asfaltowego lub kostki betonowej . Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 110 000,00 zł brutto. Do pozycji wykazu należy załączyć dowód określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia; 9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, betonu asfaltowego. Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 110 000,00 zł brutto. Do pozycji wykazu należy załączyć dowód określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. 9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na potwierdzenie należy złożyć: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 184 000,00 PLN ;
W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia; 9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, betonu asfaltowego lub kostki betonowej . Wymagana wartości wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 110 000,00 zł brutto. Do pozycji wykazu należy załączyć dowód określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami • Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. 9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na potwierdzenie należy złożyć: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 184 000,00 PLN ;
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-20
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-06

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PolskiW ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-14, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami do pobrania>>>

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-09 13:51:50 | Data modyfikacji: 2019-10-09 14:01:47.
Data wprowadzenia: 2019-10-09 13:51:50
Data modyfikacji: 2019-10-09 14:01:47
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót