Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

GKRRiOŚ-III.271.2.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2019/2020; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Ogłoszenie nr 569660-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.
Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50 , 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 • I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być składane w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2019/2020; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Numer referencyjny: GKRRiOŚ-III.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: - dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2019/2020, - dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost w okresie od 02 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. - świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci szkolnych – niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Zawichost do szkoły w Sandomierzu w roku szkolnym 2019/2020 ZADANIE I – dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będzie na następujących trasach: I TRASA: Zawichost, Linów, Linów Stary, Linów Pasy, Zawichost Szkoła II TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Podgórze, Zawichost Szkoła IV TRASA: Zawichost, Linów Przedszkole, Linów Kopanina, Linów Góry, Piotrowice, Zawichost Szkoła V TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Górki, Zawichost Szkoła VI TRASA: Zawichost, Dziurów, Wygoda, Wyspa, Pawłów, Czyżów Szlachecki Szkoła, VII TRASA: Zawichost, Linów Tartak (od strony Niemcówki), Chrapanów, Podszyn, Podszyn „Choiny”, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Dąbie, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VIII TRASA: Czyżów Szlachecki Szkoła, Józefków, Pawłów Kolonia, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Zawichost Szkoła Uwagi związane z realizacją usługi z części I: • Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych odwiezienie uczniów po zajęciach. • Autobusy (minimum cztery) muszą być wyposażone w minimum 39 miejsc siedzących każdy. • Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019-2020. • Dowóz do szkół podstawowych – do godz. 8:00 • Odwóz ze szkół podstawowych należy zsynchronizować w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. • W trakcie roku szkolnego może wystąpić konieczność zmiany trasy wg potrzeb Zamawiającego. • Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące. • Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. • Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. ZADANIE II Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost będą realizowane w okresie od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami wyposażonymi w minimum 39 miejsc siedzących. Stosownie do potrzeb zamawiającego, usługi będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń, które określać będą dzień wyjazdu oraz trasę. Zlecenia następować będą w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie więcej niż 5.550 km ZADANIE III Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci szkolnych – niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Zawichost do szkoły w Sandomierzu w roku szkolnym 2019/2020. Dowozem objętych będzie 4 dzieci na trasie Dziurów – Zawichost – Podgórze – Sandomierz. - Przejazdy należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. - Przewozy i odwozy dzieci szkolnych będą odbywały się według rozkładu ustalonego przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Trasa dowozu może ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach na co najmniej 5 dni przed ich wprowadzeniem. - Autobus winien mieć minimum 7 miejsc siedzących. - Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. Zadania nr I i II Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywało się wg faktycznych wskazań licznika kilometrów (należy podawać zawsze stan licznika w chwili rozpoczęcia trasy oraz stan licznika w chwili zakończenia trasy tj. od momentu wejścia do autobusu opiekuna do momentu opuszczenia pojazdu przez opiekuna) dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół. Miesięczny raport przejazdów stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi - Załącznik nr 2 do umowy. Zadania nr I, II oraz III Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina i 15 minut.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02 lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U. z 2001 r., nr 125, poz. 1371) (dotyczy zadania I i II)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Dla Zadania nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dla Zadania nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną usługą na zadania, na które składa ofertę jeżeli jej zakres odpowiada postawionemu warunkowi, a sumaryczna wartość tej usługi odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej usługi to minimum 60 000,00 zł Dla Zadania 3 Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: Dla Zadania nr 1: dysponuje, co najmniej czterema kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi Dla Zadania nr 2: dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi W wykazie należy podać: • Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie tego samego kierowcy do więcej niż jednego zadania. Dla Zadania 3 Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Dla Zadania nr 1: cztery pojazdy przystosowane do przewozu osób, które są wyposażone każdy w minimum 39 miejsc siedzących Dla Zadania nr 2: minimum jeden autobus przystosowany do przewozu osób oraz wyposażony w minimum 39 miejsc siedzących W wykazie należy podać; • Markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie tego samego pojazdu do więcej niż jednego zadania. Dla Zadania 3 Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia; 9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Na potwierdzenie należy złożyć: - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U. z 2001 r., nr 125, poz. 1371) (dotyczy zadania I i II) 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy: Na potwierdzenie należy złożyć: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Dla Zadania nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dla Zadania nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną usługą na zadania, na które składa ofertę jeżeli jej zakres odpowiada postawionemu warunkowi, a sumaryczna wartość tej usługi odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej usługi to minimum 60 000,00 zł Dla Zadania 3 Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: Dla Zadania nr 1: dysponuje, co najmniej czterema kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi Dla Zadania nr 2: dysponuje, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizacje usługi W wykazie należy podać: • Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie tego samego kierowcy do więcej niż jednego zadania. Dla Zadania 3 Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE I – dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będzie na następujących trasach: I TRASA: Zawichost, Linów, Linów Stary, Linów Pasy, Zawichost Szkoła II TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Podgórze, Zawichost Szkoła IV TRASA: Zawichost, Linów Przedszkole, Linów Kopanina, Linów Góry, Piotrowice, Zawichost Szkoła V TRASA: Zawichost Szkoła, Zawichost ul. Górki, Zawichost Szkoła VI TRASA: Zawichost, Dziurów, Wygoda, Wyspa, Pawłów, Czyżów Szlachecki Szkoła, VII TRASA: Zawichost, Linów Tartak (od strony Niemcówki), Chrapanów, Podszyn, Podszyn „Choiny”, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Dąbie, Czyżów Szlachecki Szkoła, Zawichost Szkoła VIII TRASA: Czyżów Szlachecki Szkoła, Józefków, Pawłów Kolonia, Czyżów Szlachecki Szkoła, Czyżów Plebański, Zawichost Szkoła Uwagi związane z realizacją usługi z części I: • Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych odwiezienie uczniów po zajęciach. • Autobusy (minimum cztery) muszą być wyposażone w minimum 39 miejsc siedzących każdy. • Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019-2020. • Dowóz do szkół podstawowych – do godz. 8:00 • Odwóz ze szkół podstawowych należy zsynchronizować w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. • W trakcie roku szkolnego może wystąpić konieczność zmiany trasy wg potrzeb Zamawiającego. • Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące. • Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. • Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zadania nr I i II Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywało się wg faktycznych wskazań licznika kilometrów (należy podawać zawsze stan licznika w chwili rozpoczęcia trasy oraz stan licznika w chwili zakończenia trasy tj. od momentu wejścia do autobusu opiekuna do momentu opuszczenia pojazdu przez opiekuna) dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół. Miesięczny raport przejazdów stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi - Załącznik nr 2 do umowy. Zadania nr I, II oraz III Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina i 15 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
2) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE II Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Zawichost będą realizowane w okresie od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju. Przewiduje się świadczenie usług autobusami wyposażonymi w minimum 39 miejsc siedzących. Stosownie do potrzeb zamawiającego, usługi będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń, które określać będą dzień wyjazdu oraz trasę. Zlecenia następować będą w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie więcej niż 5.550 km Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywało się wg faktycznych wskazań licznika kilometrów (należy podawać zawsze stan licznika w chwili rozpoczęcia trasy oraz stan licznika w chwili zakończenia trasy tj. od momentu wejścia do autobusu opiekuna do momentu opuszczenia pojazdu przez opiekuna) dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół. Miesięczny raport przejazdów stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi - Załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina i 15 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE III Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci szkolnych – niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Zawichost do szkoły w Sandomierzu w roku szkolnym 2019/2020. Dowozem objętych będzie 4 dzieci na trasie Dziurów – Zawichost – Podgórze – Sandomierz. - Przejazdy należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. - Przewozy i odwozy dzieci szkolnych będą odbywały się według rozkładu ustalonego przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Trasa dowozu może ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach na co najmniej 5 dni przed ich wprowadzeniem. - Autobus winien mieć minimum 7 miejsc siedzących. - Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina i 15 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:44:34 | Data modyfikacji: 2019-07-05 09:46:13.
Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:44:34
Data modyfikacji: 2019-07-05 09:46:13
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót