Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

GKRRiOŚ-III.271.1.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont dróg gminnych w miejscowości Linów. Remont dróg gminnych w miejscowości Podszyn i Zawichost. Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linów i Zawichost

Ogłoszenie nr 534723-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50 , 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być składane w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

PEŁNE OGŁOSZENIE DO POBRANIA>>>

 

GKRRiOŚ-III.271.1.2019

Informacja dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
• Remont dróg gminnych w miejscowości Linów.
• Remont dróg gminnych w miejscowości Podszyn i Zawichost.
• Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linów i Zawichost.

Zamawiający, tj. Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986 z póź. zm.) dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś dla odcinka od km 0+220 do km 0+698 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś dla odcinka od km 1+251 do km 1+391 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś dla odcinka dodatkowego od km 1+391 do km 1+483 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401010 T Linów Honorów – Linów Pasy dla odcinka od km 1+335 do km 1+655 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401010 T Linów Honorów – Linów Pasy dla odcinka od km 2+597 do km 3+047 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401053 T Linów Kolonia – Linów Wylesienie dla odcinka od km 0+000 do km 0+435 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401053 T Linów Kolonia – Linów Wylesienie dla odcinka od km 0+435 do km 0+520 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- dokumentacja – projekt budowlano – wykonawczy w pkt. 2 Cel, lokalizacja i zakres opracowania i w pkt. 3. Stan istniejący - nazewnictwo droga gruntowa zastępuje się drogą tłuczniową.
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401040 T Podszyn Mały przez wieś dla odcinka od km 0+050 do km 0+153 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) dla odcinka od km 0+170 do km 0+378 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- kosztorys ofertowy i przedmiar robót drogi gminnej nr 401057 T Piotrowice dla odcinka od km 0+250 do km 0+500 zostaje zmodyfikowany, tj. pomniejszony o poz. dotyczącą „Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm ze składowaniem obok drogi”,
- w SIWZ w pkt. 25 .3. 1 Zmiana terminu dodaje się punkt h) Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu w przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnej wymaganej do rozpoczęcia robót budowlanych


Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:05:18 | Data modyfikacji: 2019-04-17 14:54:56.
Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:05:18
Data modyfikacji: 2019-04-17 14:54:56
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót